„500+” – Szczegółowe informacje w sprawie przyznania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

„500+” - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  
DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

 

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1936) (link), zwana dalej ustawą, której przepisy weszły w życie z dniem 1 października 2019 r.

 

II. ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

 1. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwanego dalej świadczeniem uzupełniającym, pobierające emeryturę policyjną, policyjną rentę inwalidzką lub policyjną rentę rodzinną, wypłacaną przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA powinny złożyć wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Druk wniosku jest zamieszczony na stronie internetowej Zakładu www.zer.mswia.gov.pl w zakładce Formularze - plik: „Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji” – ZER WU- SUN/2020 (link do druku).
 2. Do wniosku o przyznanie świadczenia uzupełniającego należy dołączyć jedno z niżej wymienionych orzeczeń, tj.:
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencjialbo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
  •  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

z wyjątkiem przypadku, gdy jeden z ww. dokumentów jest już w posiadaniu ZER MSWiA.

 1. Świadczeniobiorca nie posiadający ww. orzeczenia (albo, jeżeli upłynął okres, na który orzeczenie zostało wydane), może zostać skierowany przez ZER MSWiA, odpowiednio do komisji lekarskiej MSWiA (emeryt lub rencista) albo do lekarza orzecznika ZUS (osoba uprawniona do renty rodzinnej) w celu ustalenia stanu zdrowia i wydania stosownego orzeczenia. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego.
  Druk zaświadczenia o stanie zdrowia - ZER ZDR/2019 został zamieszczony na stronie internetowej Zakładu www.zer.mswia.gov.pl w zakładce Formularze - plik  „Zaświadczenie o stanie zdrowia” (link do druku).
 2. Świadczeniobiorca uprawniony do świadczenia policyjnego oraz do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze powinien dodatkowo dołączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo i wysokość tych świadczeń, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.
 3. Wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego można:
  • złożyć w siedzibie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie, przy
   ul. Pawińskiego 17/21 lub
  • złożyć w Zespołach terenowych ZER MSWiA (wykaz Zespołów w pkt VIII. Informacji) lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty.

 

Ważne

Ww. wniosek powinien być podpisany przez osobę ubiegającą się o przyznanie świadczenia uzupełniającego lub przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika tej osoby.

 1. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez więcej niż jeden organ emerytalny lub rentowy (np.: ZER MSWiA i ZUS), decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego wydawać będzie i świadczenie to będzie wypłacać organ, który wypłaca osobie uprawnionej dodatek pielęgnacyjnyW związku z powyższym wniosek o przyznanie świadczenia uzupełniającego należy złożyć do organu wypłacającego dodatek pielęgnacyjny.

 

III. PRAWO DO ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

 1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:
  1. obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego   Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym   lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  3. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona jednym z orzeczeń wymienionych w pkt. II.2 niniejszej Informacji.
 3. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli suma świadczeń finansowanych ze środków publicznych, o charakterze innym niż jednorazowe, z wyłączeniem zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 1 700,00 zł miesięcznie.
 4. Wyłączeniu podlega również kwota renty rodzinnej, jeżeli osoba uprawniona do renty stała się całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolna do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub jeżeli przekroczyła 16 lat do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
 5. Osobom uprawnionym do policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych, świadczenie uzupełniające przysługuje, jeżeli łączna kwota pobieranych świadczeń przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń oraz z uwzględnieniem wyłączeń (pkt III.3 i pkt III.4 niniejszej Informacji) nie przekracza kwoty 1 700,00 zł miesięcznie.

Ważne

Badając prawo do świadczenia uzupełniającego brane są pod uwagę wszystkie świadczenia wypłacane danemu świadczeniobiorcy, ze środków publicznych, wchodzące w skład zabezpieczenia społecznego, (tj. w szczególności emerytury, renty, w tym również świadczenia wypłacane przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych), o charakterze innym niż jednorazowe, z wyłączeniem wszelkiego typu przysługujących do wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych dodatków, zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń wypłacanych na podstawie odrębnych ustaw.

 1. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:

https://www.zus.pl

zamieszczony został ESUN - Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dochodu mającego wpływ na prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego.

Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego poza dochodami wymienionymi w ww. Katalogu świadczeń pieniężnych (ESUN), w dochodzie uwzględnione jest również świadczenie pieniężne wypłacane funkcjonariuszom po zwolnieniu ze służby na podstawie ustaw pragmatycznych.

 1. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osoby uprawnionej, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

IV. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500,00 zł  miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń finansowanych
  ze środków publicznych wymienionych w Katalogu ESUN (w tym policyjnej emerytury lub renty z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w pkt III.3 i pkt III.4 niniejszej Informacji) nie może przekroczyć kwoty 1 700,00 zł miesięcznie.  
 2. W razie przyznania, ustania lub ponownego obliczenia wysokości świadczeń emerytalno-rentowych świadczenie uzupełniające podlega ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota ww. świadczeń, wraz ze świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1 700,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w pkt III.3 i pkt III.4 niniejszej Informacji.

 

V. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA

 1. Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.
 2. Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego wydaje i świadczenie to wypłaca organ wypłacający osobie uprawnionej świadczenie emerytalno-rentowe. Świadczenie uzupełniające wypłacane jest wraz z emeryturą lub rentą.
 3. Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

VI. NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy osoba uprawniona jest obowiązana do informowania ZER MSWiA o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego oraz jego wysokość.
 2. Jeżeli ustaną okoliczności będące podstawą przyznania świadczenia uzupełniającego, prawo do tego świadczenia ustaje od miesiąca, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą utraty prawa do świadczenia uzupełniającego. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy osoba uprawniona:
  • uzyska prawo do świadczenia emerytalnego lub rentowego w wysokości przekraczającej kwotę 1 700 zł miesięcznie,
  • zostanie przyznane świadczenie lub zwiększy się kwota świadczenia finansowanego ze środków publicznych, które wypłaca podmiot inny niż ZER MSWiA (np.: ZUS, KRUS, ośrodek pomocy społecznej),
  • zostanie tymczasowo aresztowana albo będzie odbywać karę pozbawienia wolności
   (nie dotyczy odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego).
 3. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie uzupełniające, jest zobowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie uzupełniające uważa się świadczenie:
 1. wypłacone mimo ustania okoliczności będących podstawą jego przyznania, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania,
 2. wypłacone mimo zmiany okoliczności będących podstawą do ustalenia jego wysokości, jeżeli osoba pobierająca to świadczenie była pouczona o okolicznościach mających wpływ na zmianę wysokości świadczenia,
 3. przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie,
 4. przyznane na podstawie decyzji, której nieważność następnie stwierdzono, albo przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania, i osobie odmówiono prawa do świadczenia,
 5. wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie, z przyczyn niezależnych od organu właściwego.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w pkt VI.3 lit a, lit.c i lit.e niniejszej Informacji zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia zwrotu.

 

VII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Z kwoty świadczenia uzupełniającego nie jest potrącana zaliczka z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenia zdrowotne.
 2. Z kwoty świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
 3. W razie śmierci osoby, która pobierała emeryturę, rentę rodzinną lub rentę inwalidzką kwota świadczenia uzupełniającego nie przysługuje w formie niezrealizowanego świadczenia, tj. wyłączono stosowanie art. 47 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723). Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

 

VIII. WYKAZ ZESPOŁÓW TERENOWYCH ZER MSWiA

 

Białystok

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. H. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok

Lublin

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. G. Narutowicza 73
20-019 Lublin

Bydgoszcz

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Powstańców Wlkp. 7
85-090 Bydgoszcz

Łódź

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Częstochowa

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5
42-200 Częstochowa

Nowy Sącz

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Grottgera 50
33-300 Nowy Sącz

Gdańsk

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Okopowa 15
80-819 Gdańsk

Olsztyn

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Dąbrowszczaków 41
10-542 Olsztyn

Gorzów Wlkp.

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Opole

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Powstańców Śląskich 20
45-087 Opole

 

Jelenia Góra

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Nowowiejska 43
58-500 Jelenia Góra

Poznań

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. J. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Katowice

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Radom

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Limanowskiego 95
26-616 Radom

Kielce

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Śniadeckich 14
25-366 Kielce

 

Rzeszów

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

Koszalin

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. J. Słowackiego 11
75-009 Koszalin

 

Szczecin

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Małopolska 47
70-515 Szczecin

Kraków

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków

 

Wrocław

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Podwale 31-33
50-040 Wrocław

Leszno

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. 17-go Stycznia 8
64-100 Leszno

 

Zamość

Zakład  Emerytalno-Rentowy MSWiA
ul. Prymasa  St. Wyszyńskiego 2
22-400 Zamość