Czasowy pobyt w celach turystycznych lub prywatnych (nie zarobkowych) w jednym z Państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, przebywający czasowo w celach turystycznych lub prywatnych (nie zarobkowych) w jednym z Państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii mają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych w trakcie pobytu (świadczenia lecznicze, pomoc dentystyczna i opieka medyczna oraz zaopatrzenie w leki)udzielanych im zgodnie z ustawodawstwem Państwa, na terenie którego przebywają, na koszt polskiej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

W celu uzyskania ww. świadczeń zdrowotnych, emeryt lub rencista musi przedstawić odpowiedniej instytucji miejsca pobytu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)*, wydawaną przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek zainteresowanego.

Emeryci i renciści, którzy nie otrzymują odcinków emerytalno-rentowych pobieranych świadczeń, składając w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o wystawienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinni przedłożyć stosowne zaświadczenie wystawione przez ZER MSW o prawie do emerytury lub renty. 
O szczegółowe informacje dotyczące świadczeń zdrowotnych należy zwracać się bezpośrednio do właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

* Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim. Została wprowadzona w Polsce z datą ważności od 1 stycznia 2006 r. i zastąpiła uprzednio wydawane formularze E 111, które straciły ważność. EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może się posługiwać EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Szczegółowe informacje o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz o systemie ochrony zdrowia w państwach członkowskich dostępne są na stronie internetowej NFZ – www.nfz.gov.pl.