Instytucje - Unia Europejska - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Instytucje

Rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 określają w swoich postanowieniach zakres różnej rangi działań oraz obowiązków, których wykonanie jest konieczne dla sprawnej realizacji wspólnotowej koordynacji. Do podejmowania stosownych działań w tym zakresie zobowiązane są właściwe organy i instytucje każdego Państwa członkowskiego, na których spoczywa obowiązek stosowania ustawodawstwa podlegającego koordynacji. 

Do instytucji tych zalicza się:

 • władze właściwe
 • instytucje łącznikowe
 • instytucje właściwe
 • instytucje miejsca zamieszkania i instytucje miejsca pobytu

Władza właściwa

Władza właściwa w odniesieniu do każdego Państwa członkowskiego oznacza ministra, ministrów lub inną odpowiednią władzę, której podlegają na całym terytorium danego Państwa lub jego części, systemy zabezpieczenia społecznego.

W Polsce władzą właściwą jest:

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • Minister Zdrowia (w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych)

Władza właściwa posiada szereg funkcji, których źródłem są rozporządzenia wspólnotowe lub przepisy dotyczące wewnętrznej organizacji zabezpieczenia społecznego. Funkcje nadane przez rozporządzenia wspólnotowe to przede wszystkim wyznaczanie instytucji łącznikowych oraz zawieranie umów dwustronnych i wielostronnych z władzami właściwymi innych Państw członkowskich. Władza właściwa odpowiedzialna jest za prowadzenie kompleksowej polityki w zakresie zabezpieczenia społecznego i monitorowanie procesów koordynacyjnych. Realizując postanowienia rozporządzeń wspólnotowych władza właściwa zobowiązana jest do podejmowania środków koniecznych umożliwiających realizację przepisów o koordynacji, w tym do interpretacji rozporządzeń na użytek wewnętrzny oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania urzędowe oraz ze strony osób indywidualnych.

Instytucje łącznikowe

Władze właściwe każdego Państwa członkowskiego mogą wyznaczyć krajowe instytucje łącznikowe, które są uprawnione do bezpośredniego komunikowania się między sobą, a także, do których zwracać się może każda instytucja innego Państwa członkowskiego oraz każda osoba zamieszkująca lub przebywająca na terytorium Państwa członkowskiego we wszystkich sprawach dotyczących stosowania rozporządzeń wspólnotowych.

Do pełnienia funkcji instytucji łącznikowych w Polsce zostały wyznaczone:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 • Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji (Milicji Obywatelskiej), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Urzędu Ochrony Państwa (organów bezpieczeństwa publicznego), Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej a także dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku;
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych).

Instytucje właściwe

Instytucje właściwe to instytucje, które ustalają prawo i realizują wypłatę świadczeń. Do zadań instytucji właściwej należy m. in. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, udzielanie informacji osobom zainteresowanym, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami instytucjami właściwymi w Polsce są:

 1. w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych - właściwe terytorialnie zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie Polski Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla osób zamieszkałych za granicą, instytucją właściwą jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. (22) 582 84 40, (22) 582 84 42.

 2. w zakresie emerytur i rent:
 • dla osób, które ostatnio były pracownikami lub prowadzącymi działalność na własny rachunek z wyłączeniem rolników oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy posiadających okresy służby dające im prawo do zaopatrzenia mundurowego -
  Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami poszczególnych państw członkowskich tj. Wydziały Realizacji Umów Międzynarodowych Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w: Łodzi, Nowym Sączu, Opolu, Szczecinie oraz I Oddziału w Warszawie;
 • dla osób, które ostatnio były rolnikami i nie posiadają okresów służby dających im prawo do zaopatrzenia mundurowego - Jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyznaczone do współpracy z właściwymi instytucjami poszczególnych państw członkowskich tj. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, w Tomaszowie Mazowieckim, w Częstochowie, w Nowym Sączu, w Poznaniu i w Ostrowie Wielkopolskim;

 

 • dla osób podlegających systemom specjalnym:
 • Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego:
 • w przypadku renty inwalidzkiej, jeżeli ostatnim okresem był okres służby wojskowej, służby w charakterze funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego,
 • w przypadku emerytury, jeżeli łączny okres służby (mundurowej) wynosi co najmniej:

10 lat dla zwolnionych ze służby przed dniem 1.01.1983 r.
 lub
15 lat dla zwolnionych ze służby po dniu 31.12.1982 r.,

 • w przypadku renty rodzinnej, jeżeli ostatnim okresem był okres służby wojskowej, służby w charakterze funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego albo został spełniony warunek okresu służby (mundurowej) niezbędny do nabycia prawa do emerytury mundurowej (10 lub 15 lat).
 • Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej:
 • w przypadku renty inwalidzkiej, jeżeli ostatnim okresem był okres służby w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej,
 • w przypadku emerytury, jeżeli łączny okres służby (mundurowej) wynosi, co najmniej:

10 lat dla zwolnionych ze służby przed dniem 1.04.1983 r.
 lub
15 lat dla zwolnionych ze służby po dniu 31.03.1983 r.,

 • w przypadku renty rodzinnej, jeżeli ostatnim okresem był okres służby w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej lub został spełniony warunek okresu służby (mundurowej) niezbędny do nabycia prawa do emerytury (10 lub 15 lat).
 • Wydział IV do Spraw Sędziów w Stanie Spoczynku Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie dla sędziów w stanie spoczynku.
 • Zespół do Spraw Prokuratorów w Stanie Spoczynku w Biurze Kadr Prokuratury Generalnej dla prokuratorów w stanie spoczynku.
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie dla funkcjonariuszy Policji, Milicji Obywatelskiej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (organów bezpieczeństwa publicznego), Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej:
 • w przypadku renty inwalidzkiej, jeżeli ostatnim okresem był okres służby w jednej z wymienionych formacji,
 • w przypadku emerytury, jeżeli łączny okres służby (mundurowej) wynosi co najmniej:

10 lat dla zwolnionych ze służby przed dniem 1.04.1983 r.
 lub
15 lat dla zwolnionych ze służby po dniu 31.03.1983 r.,

 • w przypadku renty rodzinnej, jeżeli ostatnim okresem był okres służby w jednej z wymienionych formacji lub został spełniony warunek okresu służby (mundurowej) niezbędny do nabycia prawa do emerytury policyjnej (10 lub 15).

Instytucje miejsca zamieszkania i instytucje miejsca pobytu

Instytucje miejsca zamieszkania i instytucje miejsca pobytu oznaczają odpowiednio instytucje właściwe do udzielania świadczeń w miejscu zamieszkania zainteresowanego oraz instytucje właściwe do udzielania świadczeń w miejscu pobytu zainteresowanego, zgodnie ze stosowanym przez nie ustawodawstwem.