Regulacje prawne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe akty prawne.

Obowiązujące w Polsce od 1 maja 2010 r. wspólnotowe przepisy prawne stanowiące podstawę koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. UE L 166 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ze zmianami);
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. U. UE L 284 z dnia 30 października 2009 r.)

  
Wymienione Rozporządzenia wspólnotowe obowiązują:

  1. w Państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)
  2. w Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  3. w Szwajcarii

zwanych dalej Państwami członkowskimi – wykaz państw.

Od dnia 1 maja 2010 r. tracą moc:

  1. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z 30 stycznia 1997 r., Nr L 28 strony 4-101 ze zm.);
  2. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 roku w sprawie wykonywania Rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z 30 stycznia 1997 r., Nr L 28 strony 102-229 ze zm.);

Przepisy rozporządzeń wspólnotowych dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami wewnętrznymi Państw członkowskich w przypadku, gdy przepisy krajowe pozostają w sprzeczności ze wspólnotowymi regulacjami prawnymi.

W ramach zakresu podmiotowego i przedmiotowego przepisy rozporządzeń wspólnotowych zastąpiły dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, które dotychczas łączyły Polskę z niektórymi Państwami członkowskimi, z wyjątkiem postanowień umów, których moc obowiązującą zachowano nadal poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w Załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 883/2009.

Postanowienia Konwencji, które pozostają w mocy i które, w stosownych przypadkach, są ograniczone do objętych nimi osób (art. 8, ust.1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004)

POLSKA-NIEMCY

  1. Umowa z dnia 9 października 1975 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, zgodnie z warunkami i zakresem określonymi w art. 27 ust. 2-4 umowy o zabezpieczeniu społecznym z dnia 8 grudnia 1990 r.(zachowanie na podstawie umowy z 1975 r. statusu prawnego osób, które zamieszkały na terytorium Niemiec lub Polski przed dniem 1 stycznia 1991 r. i które nadal mieszkają na tym terytorium).
  2. Art. 27 ust. 5 i art. 28 ust. 2 umowy z dnia 8 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu społecznym (zachowanie uprawnień do emerytur lub rent wypłacanych na podstawie umowy z 1957 roku zawartej miedzy byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską; zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przez polskich pracowników na podstawie umowy z 1988 roku zawartej między byłą Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską).

POLSKA-AUSTRIA

Artykuł 33 ust. 3 umowy z dnia 7 września 1998 r. o zabezpieczeniu społecznym (zaliczanie okresów ubezpieczenia ukończonych przed dniem 27 listopada 1961 r.); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych ta umową.