Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny (Dz.U.2015.1008)

Dz.U.2015.1008

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Przepisy rozporządzenia określają warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób zgłaszających wnioski o świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego, uprawnionych do świadczeń albo składających zeznania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach świadczeń, wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny, rodzaje środków transportu, rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu, wysokość zwrotu kosztów przejazdu oraz terminy ich wypłaty.

§ 2. 

Organ emerytalny zwraca koszty przejazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia - najkrótszą trasą.

§ 3. 

1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje:

1. cenę biletu kolejowego drugiej klasy pociągu osobowego z miejsca zamieszkania osoby wezwanej do siedziby organu emerytalnego i z powrotem, a jeżeli nie ma połączenia kolejowego - cenę biletu w autobusowej komunikacji zwykłej;

2.cenę biletu na przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej.2. W przypadku gdy pomiędzy miejscem zamieszkania osoby wezwanej a siedzibą organu emerytalnego nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się według ceny biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

§ 4. 

1. Zwrot kosztów przejazdu następuje, na pisemny wniosek osoby wezwanej, na podstawie biletów.

2. W przypadku nieprzedłożenia biletów zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości wynikającej z taryf przewozowych. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 

1. Koszty przejazdu zwraca się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez osobę wezwaną dokumentów, o których mowa w § 4.

2. Zwrot kosztów przejazdu jest dokonywany zgodnie z wyborem osoby wezwanej w kasie jednostki obsługującej organ emerytalny albo za pośrednictwem jednostek organizacyjnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), albo na rachunek bankowy wskazany przez osobę wezwaną.

§ 6. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.