Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. - Prawo - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 86, poz. 734 z późn. zm.).

Pliki do pobrania