USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym - Prawo - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

USTAWA z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Pliki do pobrania