Wydział Finansowo-Księgowy - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Finansowo-Księgowy

Sekratariat

tel. (22) 60-28-477; 
e-mail:  fk@zer.mswia.gov.pl
IV piętro pok. 479

KADRA:

Naczelnik – Jerzy Grygier

tel. (22) 825-80-71, 60-28-477

Z-ca Naczelnika – Monika Denis
tel. (22) 60-28-456

 

ZADANIA:

  • planowanie dochodów i wydatków budżetu Zakładu oraz nadzór nad ich realizacją;
  • sporządzanie wniosków o przesunięcie środków w planie wydatków;
  • prowadzenie rachunkowości i księgowości Zakładu;
  • dokonywanie rozliczeń finansowych;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • windykacja należności;
  • naliczanie i wypłata wynagrodzeń;
  • prowadzenie obsługi kasowej Zakładu.