Wydział Organizacyjny - Wydziały - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Wydział Organizacyjny

Sekretariat

tel. (22) 60-28-487; 60-28-468;
e-mail: on@zer.mswia.gov.pl
IV piętro pok. 468

KADRA: 

 

Naczelnik – 

Z-ca Naczelnika – 

 

ZADANIA:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi Zakładu;
 • administrowanie kadrami Zakładu;
 • prowadzenie gospodarki wyposażeniem kwaterunkowym Zakładu;
 • obsługa administracyjna Zakładu, w tym porządkowo - konserwacyjna;
 • sporządzanie planów zakupów oraz zamówień publicznych w odniesieniu do potrzeb Zakładu;
 • dokonywanie zakupów w tym przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne na rzecz komórek Zakładu;
 • prowadzenie ewidencji mienia Zakładu użytkowanego w komórkach organizacyjnych;
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, umów gospodarczych, pełnomocnictw oraz upoważnień;
 • prowadzenie rejestrów:
  • upoważnień i pełnomocnictw,
  • upoważnień do dostępu do danych osobowych,
  • umów cywilnoprawnych,
  • umów gospodarczych;
 • realizacja potrzeb transportowych Zakładu i komisji lekarskich;
 • prowadzenie gospodarki telefonami komórkowymi,
 • prowadzenie magazynu, z wyjątkiem prowadzenia magazynu na potrzeby Komisji Lekarskich;
 • wykonywanie usług poligraficznych;
 • dokonywanie tłumaczeń dokumentów/materiałów sporządzonych w językach obcych i na języki obce;
 • obsługa sekretariatów Zakładu;
 • nadzór nad udostępnianiem danych osobowych;
 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej;
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego, z wyjątkiem prowadzenia magazynu na potrzeby Komisji Lekarskich;
 • realizacja przepisów z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz współpraca
  z instytucjami właściwymi w tym obszarze;
 • udział w prowadzeniu spraw socjalnych;
 • nadzór nad merytoryczną zawartością strony internetowej Zakładu, z wyjątkiem nadzoru nad merytoryczną zawartością strony internetowej Zakładu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego oraz spraw związanych
  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji;