Polityka jakości - ISO - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Polityka jakości

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapewnia obsługę realizacji zadań organu emerytalnego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego byłych funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin.

Podstawowym celem naszego działania jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych interesantów, w tym ponad 188.000 świadczeniobiorców, w załatwianiu spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego oraz ich zadowolenie z każdego kontaktu z pracownikami Zakładu. Realizację tego celu opieramy na ciągle doskonalonych procesach ustalania prawa do świadczeń i ich wypłaty, efektywnie wykorzystywanych zasobach, jasnym podziale zadań, odpowiedzialności i uprawnień, a przede wszystkim na systematycznym podnoszeniu kwalifikacji wszystkich pracowników i ich zaangażowaniu w wykonywane zadania.

Nasze działania wspieramy ustanowionym, udokumentowanym, wdrożonym, utrzymywanym oraz ciągle doskonalonym Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009.

Wspieramy je także realizacją następujących celów:

  • usprawnianie organizacji pracy,
  • usprawnianie komunikacji wewnętrznej,
  • rozwój i unowocześnianie infrastruktury informatycznej,
  • doskonalenie komunikacji z interesantem.

Jako odpowiedzialny za Politykę Jakości zapewniam, że stanowi ona podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz daje podstawę do ustanawiania i przeglądu szczegółowych, bieżących celów jakości. Zapewniam także dostępność niezbędnych zasobów oraz deklaruję, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i stosowana przez wszystkich pracowników Zakładu oraz weryfikowana pod względem jej ciągłej przydatności.

Dyrektor Zakładu