Terminy wypłaty świadczeń - Terminy i wypłaty świadczeń - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Terminy i wypłaty świadczeń

Terminy wypłaty świadczeń

Szanowni Państwo,

Emerytury i renty wraz z dodatkami, zasiłkami i innymi świadczeniami pieniężnymi wypłaca się miesięcznie z góry w 5 dniu każdego miesiąca kalendarzowego, za który przysługują te świadczenia.

Osobom zamieszkałym za granicą w państwach, z którymi zostały zawarte umowy międzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu pracowniczych świadczeń emerytalno-rentowych, emerytury i renty wraz z innymi świadczeniami pieniężnymi wypłaca się kwartalnie z dołu w pierwszym dniu miesiąca przypadającego po upływie każdego kwartału.

W przypadku, gdy dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wypłaty dokonuje się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

Podstawa prawna:

§ 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2404 z późn. zm.).