Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca zasiłki pogrzebowe po zmarłych:

 • emerytach i rencistach policyjnych;
 • członkach rodzin emerytów i rencistów policyjnych.

Członkami rodziny są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice (w tym ojczym, macocha, osoby przysposabiające);
 • dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, dzieci umieszczone
  w rodzinie zastępczej;
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności;
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również po osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy winna przedstawić:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego jest dostępny w Punktach Obsługi Klienta ZER MSWiA, a także na stronie internetowej Zakładu w zakładce Formularze)
 2. skrócony odpis aktu zgonu,
 3. oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty)

 

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego winna złożyć osoba, na którą zostały wystawione rachunki za koszty pogrzebu.

Uwaga:

 1. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez członków rodziny zmarłego wystarczające jest złożenie jednego rachunku (zwyczajowo jest to rachunek za trumnę bądź urnę), gdyż zasiłek pogrzebowy dla ww. osób jest wypłacany w kwocie ryczałtowej.
 2. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę inną niż wymieniona w pkt 1 należy złożyć wszystkie rachunki, gdyż zasiłek pogrzebowy w tym przypadku jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów, nie wyższej jednak niż kwota ryczałtowa.
 3. Jeżeli pogrzeb był organizowany na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych częściowo przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy. W tym przypadku członkowi rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości.
 4. Jeżeli koszty pogrzeby zostały pokryte przez więcej niż jedną osobę (lub podmiot), zasiłek pogrzebowy przysługuje proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
 5. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
 6. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w ww. terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

 

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć:

 1. osobiście - w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZER MSWiA;
 2. za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, który został upoważniony przez wnioskodawcę do odbioru zasiłku.

Przy składaniu wniosku o zasiłek pogrzebowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna:

 • art. 26 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.);
 • art. 77 - art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży  Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U.  poz. 2373) .