Pytania i odpowiedzi

Czy okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacano składki na ubezpieczenia społeczne rolników, prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia, przypadające przed dniem 1 lipca 1977r. oraz pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r.
poz. 132, z późn. zm.), funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury policyjnej, zalicza się do wysługi emerytalnej uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 lub art. 15e ustawy, posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r., okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r., nie są - w myśl ustawy o emeryturach i rentach z FUS - okresami składkowymi, ani nieskładkowymi. Stosownie, bowiem do art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, okresy te są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obliczaniu jej wysokości, w przypadku, gdy okresy składkowe i nieskładkowe, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

Natomiast zgodnie z przepisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do emerytury policyjnej jest posiadanie, co najmniej 15 lat służby, w przypadku funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r. (lub 25 lat służby - w przypadku funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.) liczonej wraz z okresami równorzędnymi ze służbą.

Przy ustalaniu uprawnień do emerytury policyjnej, poza okresami służby i okresami równorzędnymi ze służbą, nie są uwzględniane inne okresy. Tzw. „okresy rolne" nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury policyjnej.