Pytania i odpowiedzi

Czy osoby pobierające rentę rodzinną z zaopatrzenia emerytalnego otrzymają legitymacje emeryta-rencisty policyjnego celem dokumentowania uprawnień wynikających z posiadania prawa do renty rodzinnej?

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1148, z późn. zm.) legitymacja emeryta-rencisty policyjnego jest dokumentem potwierdzającym status emeryta lub rencisty policyjnego.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r.  poz. 132, z późn. zm.):

  • emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w formacjach wymienionych w tytule ustawy, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej,
  •  rencistą policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony z tych służb, któremu ustalono prawo do policyjnej renty inwalidzkiej.

Powyższe regulacje jednoznacznie wskazują, że legitymacje emeryta-rencisty policyjnego mogą być wydawane wyłącznie emerytom i rencistom policyjnym, natomiast nie przewidują wydawania legitymacji osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu, emerycie lub renciście policyjnym. 

Rozumiejąc jednakże trudności wynikające z braku posiadania legitymacji przez osoby pobierające rentę rodzinną, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA pragnie dołożyć starań w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jednakże wymaga to zmiany przepisów na podstawie, których wydawane są legitymacje emeryta-rencisty policyjnego. Tak, więc problem ten może być rozwiązany w terminie późniejszym. 

Do czasu zmiany przepisów, w celu dokumentowania przez świadczeniobiorcę uprawnień wynikających z posiadania prawa do renty rodzinnej, ZER MSWiA wydaje, w każdym przypadku, na wniosek świadczeniobiorcy, zaświadczenie potwierdzające powyższe uprawnienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), dokumentami potwierdzającymi fakt ubezpieczenia zdrowotnego poza legitymacją emeryta-rencisty są także inne dokumenty potwierdzające kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg z konta bankowego.