Pytania i odpowiedzi

Czy renta rodzinna wypłacana jest studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim?

W związku z utrwalonym orzecznictwem sądowym, opartym o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (sygn. akt II UKN 739/99) – wypłatę renty rodzinnej należy kontynuować studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim – niezależnie od tego, z jakich przyczyn ten urlop został mu udzielony.

Warunkiem koniecznym jest zachowanie statusu studenta w danym roku akademickim.