Pytania i odpowiedzi

Czy prawo do renty rodzinnej przysługuje osobom odbywającym naukę na studiach podyplomowych oraz przygotowującym się do nadania stopnia doktora ?

Przepis art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.) prawo do renty rodzinnej dla dzieci, które ukończyły 16 rok życia, uzależnia od nauki w szkole. Z art. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) wynika, że uczelnie prowadzą kształcenie na różnych poziomach, na studiach, studiach podyplomowych lub innych formach kształcenia oraz prowadzą kształcenie doktorantów. W związku z powyższym, osoby odbywające naukę na studiach podyplomowych lub przygotowujące się do nadania stopnia doktora, mają prawo do pobierania renty rodzinnej, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.