Pytania i odpowiedzi

Czy emeryt/rencista zamieszkały poza granicami Polski osiągający dodatkowy przychód z tytułu zarobkowania ma obowiązek poinformować ZER MSWiA o powyższym fakcie, mimo, iż jego przychód podlega opodatkowaniu w danym kraju?

Tak, gdyż zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r.
poz. 132, z późn. zm.), w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej.

Powyższe uregulowanie dotyczy również emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

W myśl art. 41a ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) osoba uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego jest obowiązana zawiadomić organ emerytalny o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu oraz o każdorazowej zmianie wysokości tego przychodu i innych okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo zmniejszenie ich wysokości.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Nie mają obowiązku informowania o osiąganiu dodatkowych przychodów osoby, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz osoby pobierające rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby z tytułu, których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

Szczegółowe informacje w zakładce INFORMACJE „Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody”.