Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty należy złożyć w celu doliczenia do wysługi emerytalnej okresu pracy oraz innych okresów przypadających po zwolnieniu ze służby?

Dokumentami potwierdzającymi okresy aktywności zawodowej przed dniem 31 grudnia 1998 r. są:

 1. zaświadczenia pracodawców,
 2. świadectwa pracy lub legitymacje ubezpieczeniowe.

Wymienione dokumenty powinny zawierać odpowiednie wpisy: datę rozpoczęcia
i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar (dot. okresów przed dniem 1 stycznia 1999 r.)
pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika.

Do potwierdzenia okresów zatrudnienia mogą służyć także dowody pośrednie, takie jak:

 • legitymacje służbowe,
 • umowy o pracę,
 • wpisy w dowodach osobistych, pisma kierowane przez zakłady pracy
  do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu,
  wyróżnieniu, udzieleniu urlopu), jeżeli na ich podstawie można ustalić okres zatrudnienia.
 1. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy, miejsce wykonywania pracy lub miejsce zamieszkania ubezpieczonego, (jeżeli osoba zainteresowana sama
za siebie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne), na podstawie dokumentacji własnej – może potwierdzić okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osobom zatrudnionym przez pracodawcę, który zatrudniał nie więcej niż 20 pracowników. Pracodawca, który przez dniem 1 stycznia 1999 r. zatrudniał nie więcej niż 20 pracowników, zgłaszał w ZUS rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne, oddzielnie za każdego zatrudnionego pracownika.

Okresy aktywności zawodowej po dniu 31 grudnia 1998 r. uwzględniane są w wysłudze emerytalnej na podstawie:

 1. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sporządzonego na podstawie informacji zarejestrowanych na kontach ubezpieczonych;
 2. zaświadczenia lub świadectwa pracy zawierającego informacje o opłaconych składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz okresach zwolnień lekarskich
  i urlopach bezpłatnych, jeżeli okresy te wystąpiły w okresie opłacania składek
  na ubezpieczenie społeczne.

Okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski za działalność polityczną po dniu 31 grudnia 1955 r. potwierdza:

 • prezes sądu okręgowego w przypadku osadzenia na mocy wyroku skazującego;
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przypadku osadzenia bez wyroku.

Okresy świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia
1989 r.; oraz okresy niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych potwierdza:

 • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Okresy internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 r. Nr 29 poz. 154, z późn. zm.) uwzględniane są w wysłudze emerytalnej na podstawie dokumentów potwierdzających fakt internowania i zwolnienia z internowania .