Pytania i odpowiedzi

Jakie są warunki doliczania do wysługi emerytalnej okresów aktywności zawodowej oraz innych okresów po zwolnieniu ze służby?

Okresy przypadające po zwolnieniu ze służby podlegają uwzględnieniu w wysłudze emerytalnej, przy ustalaniu wysokości emerytur funkcjonariuszy, którzy pozostawali w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r.

Okresy przypadające po zwolnieniu ze służby uwzględniane są w wysłudze emerytalnej, jeżeli emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru oraz emeryt ukończył 55 lat –mężczyzna a 50 lat - kobieta albo stał się inwalidą.

W myśl art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132, z późn. zm.), emerytowi uprawnionemu do emerytury policyjnej, dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

  • zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy;
  • opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Doliczenie do wysługi emerytalnej okresu prowadzenia działalności gospodarczej przypadającego
od dnia 1 stycznia 1999 r. możliwe jest tylko w przypadku, gdy opłacane były składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W celu doliczenia do wysługi emerytalnej okresu prowadzenia działalności gospodarczej przypadającego
po 31 grudnia 1998 r. należy złożyć zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nie podlega uwzględnieniu w wysłudze emerytalnej okres prowadzenia działalności gospodarczej
przed 1 stycznia 1999 r. Przytoczony art. 14 wyraźnie wskazuje, iż jedyną formę aktywności zawodowej przed dniem 1 stycznia 1999 r., którą można uwzględnić
w wysłudze emerytalnej, stanowi zatrudnienie.

Od dnia 31 sierpnia 2017 r., na wniosek emeryta, w wysłudze emerytalnej uwzględniane są okresy przypadające po zwolnieniu ze służby:

  • osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski
    na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia 1955 r. za działalność polityczną;
  • świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia
    1989 r.;
  • niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych;
  • internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. z 1981 r. Nr 29 poz. 154, z późn. zm.).