Terminy wypłaty świadczeń - Informacje - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Terminy wypłaty świadczeń

Szanowni Państwo,

Emerytury i renty wraz z dodatkami  i innymi świadczeniami pieniężnymi wypłaca się miesięcznie z góry w 5 dniu każdego miesiąca kalendarzowego, za który przysługują te świadczenia. Wskazany termin wypłaty świadczeń stosuje się również do osób zamieszkałych w państwach, na terenie których obowiązują unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Osobom zamieszkałym za granicą w państwach, z którymi zostały zawarte umowy międzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, emerytury i renty wraz z dodatkami i innymi świadczeniami pieniężnymi wypłaca się kwartalnie z dołu w pierwszym dniu miesiąca przypadającego po upływie każdego kwartału.

Za dzień wypłaty świadczeń przekazywanych za granicę uważa się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń,

Podstawa prawna:

§ 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2373)