Informacja w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 Informacja w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późn. zm.)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2270), która wprowadziła do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późn. zm.) zmiany zasad ustalania:

1. wysokości emerytury i renty inwalidzkiej osobie, która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa oraz

2. wysokości renty rodzinnej przysługującej po zmarłym funkcjonariuszu, emerycie lub renciście, pełniącym służbę, o której mowa w pkt 1.

 

Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach wymienionych w art. 13b.

Natomiast, stosownie do art. 13c, za służbę na rzecz totalitarnego państwa nie uznaje się służby w rozumieniu art. 13b:

1) która rozpoczęła się po raz pierwszy nie wcześniej niż w dniu 12 września 1989 r.

2) której obowiązek wynikał z przepisów o powszechnym obowiązku obrony.

 

Emerytura dla osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., zgodnie z art. 15c wynosić będzie:

1. 0% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b;

2. 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok służby lub okresów równorzędnych ze służbą wymienionych w art. 13 ust. 1, z wyjątkiem służby na rzecz totalitarnego państwa.

 

Przepisy art. 14 i art. 15 ust. 1-3a, 5 i 6 stosuje się odpowiednio, jednakże emerytury nie podwyższa się z tytułu służby pełnionej:

1) w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ( art. 15 ust. 2);

2) na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych (art. 15 ust. 3),

 

jeżeli okoliczności uzasadniające podwyższenie wystąpiły w związku z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b. 2

 

Emerytury nie podwyższa się o 15% podstawy wymiaru z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.

Wysokość emerytury nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy zmieniającej tj. za wrzesień 2016 r. Kwotę przeciętnej emerytury ogłosi Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Miesięczna kwota przeciętnej emerytury podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Od dnia 1 marca 2017 r. kwota przeciętnej emerytury zostanie podwyższona wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

Renta inwalidzka osoby, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, ustalona na podstawie art. 22, zgodnie z art. 22a będzie podlegała zmniejszeniu o 10% podstawy wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b. Przy zmniejszaniu renty inwalidzkiej okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Wysokość renty inwalidzkiej nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy zmieniającej tj. za wrzesień 2016 r. Kwotę przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy ogłosi Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Od dnia 1 marca 2017 r. kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy zostanie podwyższona wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie mniej niż o kwotę 10 zł.

W przypadku osoby, która została zwolniona przed dniem 1 sierpnia 1990 r. rentę inwalidzką wypłaca się w kwocie minimalnej według orzeczonej grupy inwalidzkiej.

Renta rodzinna przysługująca po osobie, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa i która pozostawała w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., zgodnie z art. 24a ust. 1 przysługuje na zasadach określonych w art. 24, z tym, że wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu, obliczonego z uwzględnieniem przepisu art. 15c lub art. 22a.

Wysokość renty rodzinnej nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego datę ogłoszenia ustawy zmieniającej tj. za wrzesień 2016 r. Kwotę przeciętnej renty rodzinnej ogłosi Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Od dnia 1 marca 2017 r. kwota przeciętnej renty rodzinnej zostanie podwyższona wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie mniej niż o kwotę 10 zł. 3

 

Powyższych zasad nie stosuje się do renty rodzinnej przysługującej po funkcjonariuszu, który po dniu 31 lipca 1990 r.:

1. zaginął w związku z pełnieniem służby;

2. poniósł śmierć w wypadku pozostającym w związku z pełnieniem służby.

 

Przepisów art. 15c, art. 22a oraz art. 24a nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona do świadczenia udowodni, że osoba, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, przed rokiem 1990, bez wiedzy przełożonych, podjęła współpracę i czynnie wspierała osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa ze względu na :

1. krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. oraz

2. rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i życia.

 

Do osób tych będą miały zastosowanie odpowiednio przepisy art. 15, art. 22 i art. 24.

Tryb postępowania

1. Na wniosek organu emerytalnego Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sporządzi na podstawie posiadanych akt osobowych i w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, przekaże organowi emerytalnemu informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b (art. 13a ust. 1).

 

Organ emerytalny nie jest uprawniony do weryfikowania okresów służby na rzecz totalitarnego państwa, wskazanych przez IPN w Informacji o przebiegu służby, która w myśl art. 13a ust. 5 jest równoważna z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez właściwe organy służb.

2. Postępowanie w sprawie ponownego ustalenia wysokości świadczeń dokonywane będzie z urzędu, na podstawie Informacji o przebiegu służby przesłanej przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i zostanie zakończone wydaniem przez organ emerytalny decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.

3. Wypłata przeliczonych świadczeń nastąpi od dnia 1 października 2017 r.

4. Złożenie odwołania od decyzji organu emerytalnego - nie będzie wstrzymywało wykonania decyzji organu emerytalnego.

 

Tekst ustawy zmieniającej został opublikowany w zakładce PRAWO.