Informacja w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008r. sygn. akt. P/06 (Dz. U. Nr 66, poz. 409).

 1. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2008r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8 poz. 67 z późn. zm), w zakresie jakim dopuszczają możliwość zmniejszenia emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej o kwotę wyższą niż 25 % świadczenia, wyłącznie w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w wysokości wyższej niż 70%, nie wyższej jednak niż 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS z art 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Nr 66 poz. 409 i wszedł w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem 21 kwietnia 2008r.
  Wyrok TK oznacza, że emerytury i renty inwalidzkie w razie osiągania przez emeryta lub rencistę policyjnego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie mogą być zmniejszane o kwotę wyższą niż 25% świadczenia.
  UWAGA
  Wyrok nie dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, gdyż świadczenia te są rozliczane zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
   
 2. Od dnia wejścia w życie ww. wyroku emerytury i renty inwalidzkie, które są zmniejszane w związku z zawiadomieniem emeryta lub rencisty policyjnego o osiąganiu dodatkowych przychodów w wysokości wyższej niż 70%, nie wyższej jednak niż 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, należy ograniczać o kwotę przekroczenia 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia, która od marca 2008r. dla policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej I grupy wynosi 440,24 zł. miesięcznie, a dla policyjnej renty inwalidzkiej II i III grupy - 330,20 zł. miesięcznie, nie więcej jednak niż o 25% świadczenia.
   
 3. Emeryci i renciści policyjni, których świadczenia rozliczane były na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 policyjnej ustawy emerytalnej i którym, w związku z osiąganiem przychodu w wysokości wyższej niż 70% nie wyższej jednak niż 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy zmniejszono świadczenie o kwotę wyższą niż 25% świadczenia, mogą w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia TK tj. w okresie od 21.04.2008r. do 21.05.2008r. składać w trybie art. 145a kpa, skargę o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Dyrektora ZER MSWiA o rozliczeniu rocznym z tytułu osiągania dodatkowych przychodów.
   
 4. Natomiast świadczeniobiorcy, o których mowa pkt 4, wobec których orzeczony został prawomocny wyrok sądu w sprawie rozliczenia przychodów, mogą w trybie art. 401¹ kpc żądać wznowienia postępowania. Skargę o wznowienie postępowania w tym trybie wnosi się, zgodnie z art. 407 kpc, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
   
 5. Na podstawie wniosku o wznowienie postępowania ponownemu rozliczeniu będą podlegać emerytury i renty, które na podstawie decyzji o rozliczeniu dodatkowych przychodów, wydanych na podstawie art 41 ust. 1 i 2 policyjnej ustawy emerytalnej w obowiązującym brzmieniu były zmniejszone o kwotę wyższą niż 25% świadczenia.

  PRZYKŁAD

  Emeryt policyjny, który w 2007r. pobierał świadczenie w wysokości 70% podstawy wymiaru tj. 1300,00 zł miesięcznie (rocznie 12 x 1300,00 zł = 15600,00 zł), dodatkowo osiągnął roczny przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości 32000,00 zł. Ponieważ osiągnięty przez emeryta przychód z tytułu wynagrodzenia za pracę przekroczył 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w 2007r. wynosiło 22176,90 zł, lecz nie przekroczył kwoty 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. kwoty 41185,40 zł – jego emerytura podlegała w 2007r. zmniejszeniu o kwotę maksymalnego zmniejszenia tj. o kwotę 4960,44 zł.

  W związku ze złożoną przez emeryta skargą o wznowienie postępowania w trybie art. 145a kpa organ wznowił postępowanie, w wyniku, którego ustalono, że kwota maksymalnego zmniejszenia była wyższa od kwoty stanowiącej 25% świadczenia za 2007r. tj. kwoty 3900,00zł.

  Wobec powyższego emerytowi zostanie wydana decyzja o ponownym rozliczeniu świadczenia za 2007r. zgodnie, z którą świadczenie należało zmniejszyć maksymalnie o kwotę nie wyższą niż 25% świadczenia tj. o kwotę 3900,00 zł. Na podstawie tej decyzji emerytowi zostanie wypłacone wyrównanie w kwocie 1060,44 zł wraz z odsetkami.