Informacja w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny.

Informacja w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny.

Od dnia 22 kwietnia 2004r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004r. w sprawie zwrotu  kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny (Dz. U. Nr 56, poz. 551) wydane na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 67).

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia:

1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje świadczeniobiorcom, którzy zostaną wezwani przez organ emerytalny, na przykład, w celu:

 • uzupełnienia złożonego wniosku o świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego,
 • złożenia wyjaśnień,
 • złożenia zeznań w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach świadczeń.

Uprawnionymi do zwrotu kosztów przejazdu są także inne osoby – nie będące świadczeniobiorcami – jeśli zostaną wezwane przez organ emerytalny w celu złożenia zeznań w związku z prowadzonym postępowaniem (świadkowie).

Zwrot kosztów przejazdu nie dotyczy:

 • osób, które przybyły do organu emerytalnego bez uprzedniego wezwania,
 • dojazdu do siedziby komisji lekarskiej niezależnie od organu, który zainteresowanego skierował na badania.

2. Organ emerytalny będzie zwracał koszty przejazdu następującymi środkami lokomocji:

 • pociągiem osobowym drugiej klasy,
 • autobusem (np. PKS) w komunikacji zwykłej,
 • komunikacją miejską (metro, autobus, tramwaj, trolejbus),
 • lub podmiejską,

odbytego najkrótszą trasą z miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty do siedziby organu emerytalnego i z powrotem.

W przypadku, gdy pomiędzy miejscem zamieszkania osoby wezwanej a siedzibą organu emerytalnego nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej  komunikacji zwykłej organ emerytalny zwróci cenę biletu w pospiesznej komunikacji kolejowej lub autobusowej.

Organ emerytalny będzie zwracał koszty przejazdu uwzględniając posiadane uprawnienia osoby wezwanej do ulgowych przejazdów.

Nie będzie zwracał kosztów przejazdu prywatnym środkiem lokomocji np. samochodem osobowym.

3. Zwrot kosztów nastąpi na pisemny wniosek osoby wezwanej, złożony w Wydziałach Ustalania Świadczeń ZER MSW, na podstawie przedłożonych biletów, a w przypadku nieprzedłożenia biletów – organ dokona zwrotu  kosztów przejazdu w wysokości wynikającej z obowiązujących cen biletów na poszczególnych trasach przejazdu.

4.Organ emerytalny obowiązany jest zwrócić koszty przejazdu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z wyborem sposobu płatności dokonanym przez osobę wezwaną tzn.:

 • w kasie organu emerytalnego, znajdującej się w siedzibie organu w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21,
 • za pośrednictwem poczty,
 • lub na wskazany przez wezwanego rachunek bankowy.