Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2019 r. - Informacje - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2019 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2019 r.

 

Od dnia 1 marca 2019 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA podwyższa w ramach waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe. Świadczenia zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), z zachowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki wynoszącej odpowiednio 70 zł lub 52,50 zł.

 

Zasady przeprowadzenia waloryzacji określają przepisy:

 1. art. 88 - 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 39);
 3. art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą;
 4. art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy, w odniesieniu do świadczeń których wysokość została ponownie ustalona w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2270).

 

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia.
Jeśli wypłata świadczenia jest zawieszona (np. z tytułu pobierania uposażenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby), świadczenie to zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

 

Waloryzacji, od dnia 1 marca 2019 r. podlegać będą:

- emerytury policyjne przysługujące funkcjonariuszom:

 • Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, jeżeli prawo do emerytury nabyli przed dniem
  1 marca 2019 r.;
 • pozostałych służb, jeżeli zostali zwolnieni ze służby przed dniem 28 lutego 2019 r.

 

- policyjne renty inwalidzkie przysługujące funkcjonariuszom, zwolnionym ze służby przed dniem
28 lutego 2019 r.

      

         - policyjne renty rodzinne przyznane przed dniem waloryzacji po:

 • funkcjonariuszach zmarłych do dnia 28 lutego 2019 r. (włącznie),
 • emerytach:
 • zwolnionych ze Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, jeżeli prawo do emerytury nabyli przed dniem 1 marca 2019 r.,
 • zwolnionych z pozostałych służb, jeżeli zostali zwolnieni ze służby do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie),
 • rencistach zwolnionych ze służby do dnia 27 lutego 2019 r. (włącznie).

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2019, zgodnie z Komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. wynosi 102,86% (M.P. poz. 176).

 

Waloryzacja świadczeń w roku 2019 polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji 102,86%, nie mniej niż o kwotę:

 

      a) 70 zł - dla emerytur i rent inwalidzkich I i II grupy oraz dla rent rodzinnych;

            b) 52,50 zł – dla rent inwalidzkich III grupy

Kwoty najniższej emerytury i renty od dnia 1 marca 2019 r. wynoszą odpowiednio:

       a) 1 100,00 zł miesięcznie – dla emerytur, rent inwalidzkich I i II grupy oraz dla rent rodzinnych;

 b) 825,00 zł miesięcznie – dla rent inwalidzkich III grupy.

 

Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia polega na pomnożeniu podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji.

 

Stosownie do:

 1. art. 15c ust. 3 ustawy, wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 15c ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Od dnia 1 marca 2019 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa ZUS w pkt 1 komunikatu z dnia 20 lutego 2019 r. (M.P. poz. 202) wynosi 2 200,68 zł;
 2. art. 22a ust. 3 ustawy, wysokość renty inwalidzkiej, ustalonej zgodnie z art. 22a ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  Od dnia 1 marca 2019 r. miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa ZUSw pkt 2 komunikatu z dnia 20 lutego 2019 r. (M.P. poz. 202) wynosi 1 625,73 zł;
 3. art. 24a ust. 2 ustawy, wysokość renty rodzinnej, ustalonej zgodnie z art. 24a ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Od dnia 1 marca 2019 r. miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa ZUSw pkt 3 komunikatu z dnia 20 lutego 2019 r. (M.P. poz. 202) wynosi 1 869,26 zł.