Informacje dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody - Informacje - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Informacje dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

INFORMACJA

dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

 

I. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz. U. Nr 180, poz. 1866 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290 z późn. zm.).

 

II. Obowiązki emeryta lub rencisty oraz zatrudniającego go pracodawcy:

 

Emeryci i renciści mają obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zakładu o podjęciu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym. Obowiązek ten spoczywa na każdej osobie podejmującej działalność, bez względu na wysokość osiąganego przychodu.

W zawiadomieniu o podjęciu działalności świadczeniobiorca składa oświadczenie o wysokości przychodu, jaki zamierza osiągnąć w danym roku kalendarzowym (druk do pobrania).

 

Przychodem powodującym zmniejszenie wysokości policyjnej emerytury lub renty jest przychód osiągany z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz z tytułu służby.

 

 1. Przy określaniu przychodu świadczeniobiorca wskazuje, czy planowany przychód:
  • nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS;
  • przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lecz nie przekracza 130% tego wynagrodzenia (z zaznaczeniem kwoty przekroczenia wraz z jej wysokością lub kwoty maksymalnego zmniejszenia);
  • przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

 2. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, w tym
  ww. formy działalności wykonywane za granicą.

W szczególności dotyczy to przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy;
 • służby w: Wojsku Polskim, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej[1],
 • służby w Straży Marszałkowskiej (przychody uzyskane do dnia 13 kwietnia 2020 r.[2]),
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy z osobą wykonującą takie umowy;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, zawartej z pracodawcą, z którym emeryt lub rencista pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • pozarolniczej działalności lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności;
 • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub zespołowym gospodarstwie rolnym tych spółdzielni;
 • wykonywania odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • pobierania stypendium sportowego;
 • działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji[3],

 

Przy ustalaniu przychodu mającego wpływ na zmniejszenie świadczeń uwzględnia się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Przychodem powodującym zmniejszenie wysokości policyjnej emerytury lub renty jest również:

 1. wynagrodzenie uzyskiwane na stanowisku sędziego albo uposażenie pobierane przez sędziego przeniesionego w stan spoczynku - zgodnie z art. 100 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.),
 2. wynagrodzenie uzyskiwane na stanowisku prokuratora albo uposażenie pobierane przez prokuratora przeniesionego w stan spoczynku - stosownie do art. 127 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740), który odsyła do wskazanego wyżej art. 100 § 8 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

3. Za przychód osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne - kwotę zadeklarowaną, jednak nie niższą niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego. Składka obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla osób prowadzących po raz pierwszy pozarolniczą działalność przepisy przewidują preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne określając, że podstawę składek w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia[4]. Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi 675,00 zł.

 

<p style="margin-left:20px" "="">Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą korzystających z tzw. „małego ZUS” od dnia 1 stycznia 2019 r. podstawę wymiaru składek stanowi przychód osiągany przez osobę prowadzącą działalność. W takim przypadku podstawa wymiaru składek nie może przekraczać 60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa, niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Warunkiem koniecznym uprawniającym do skorzystania z powyższego rozwiązania jest nieprzekroczenie w poprzednim roku kalendarzowym rocznego limitu przychodu w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

 

 1. Przychodem mającym wpływ na zmniejszanie policyjnych świadczeń emerytalno-rentowych jest także przychód osiągany z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

 

Do przeliczenia kwot przychodów osiągniętych w państwach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej na równowartość w złotych polskich (PLN), stosownie do art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009, zastosowanie mają kursy referencyjne publikowane przez Europejski Bank Centralny.

Kursy wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego publikowane są na stronie internetowej:

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html

lub

http://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do

 

Tabela kursów walut obcych ogłaszana przez Europejski Bank Centralny dotyczy stosunku walut państw członkowskich do EUR, co oznacza, że przy przeliczaniu kwoty przychodu wyrażonej w walucie innej niż EUR np. w DKK (korona duńska), należy w pierwszej kolejności dokonać przeliczenia kwoty wyrażonej w tej innej walucie np. DKK na walutę EUR i dopiero w ten sposób uzyskana kwot w walucie EUR przeliczyć na walutę PLN.

Do przeliczenia kwoty przychodów uzyskanych w państwach innych niż wyżej wymienione na równowartość w złotych polskich (PLN) stosuje się kursy średnie waluty państwa, w którym był osiągany przychód, ogłoszone przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Przepisy dotyczące zmniejszania świadczeń stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalonego prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność nie podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

PRZYKŁAD:

Emeryt jest zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie wykonuje umowę zlecenia na rzecz zleceniodawcy, który nie jest jego pracodawcą.

W tym przypadku nie istnieje obowiązek ubezpieczenia z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Obowiązkowe składki będą opłacane wyłącznie z tytułu wykonywania pracy w ramach umowy o pracę. Jednakże dla celów zmniejszania świadczenia emeryt winien wykazać przychody z obu źródeł. Każda z tych umów - samoistnie - podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

 

 1. Do przychodów mających wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych nie wlicza się natomiast przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nie objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Przychody nie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, a tym samym nie uwzględniane przy ustalaniu przychodu wpływającego na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń, to np. przychody osiągnięte z tytułu:
 • wykonywania umowy o dzieło zawartej z osobą niebędącą jednocześnie pracodawcą emeryta lub rencisty,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo współpracy z osobą wykonującą takie umowy, przez ucznia szkoły ponadpodstawowej lub studenta - do ukończenia 26 roku życia,
 • darowizny,
 • zapomogi,
 • działalności artystycznej lub twórczej.

 

III. Zmniejszanie policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej:

 

Na zmniejszenie wysokości tych świadczeń wpływa przychód przekraczający 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

1.W 2019 r. progi zarobkowe określone wskaźnikiem 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynoszą:

 

W poszczególnych miesiącach 2019 r. w:

70% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia

130% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia

             - Styczniu

             - Lutym

             - Marcu

             - Kwietniu

             - Maju

             - Czerwcu

             - Lipcu

             - Sierpniu

             - Wrześniu

             - Październiku

             - Listopadzie

             - Grudniu*

3 206,20 zł

3 206,20 zł

3 404,70 zł

3 404,70 zł

3 404,70 zł

3 465,70 zł

3 465,70 zł

3 465,70 zł

3 387,50 zł

3 387,50 zł

3 387,50 zł

 

5 954,30 zł

5 954,30 zł

6 322,90 zł

6 322,90 zł

6 322,90 zł

6 436,30 zł

6 436,30 zł

6 436,30 zł

6 291,10 zł

6 291,10 zł

6 291,10 zł

 

* kwoty zarobkowe określone wskaźnikiem 70% i 130% dla miesiąca grudzień 2019 r. podane zostaną po ich ogłoszeniu przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

 

2.Wysokość zmniejszenia uzależniona jest od kwoty osiąganego przychodu.

 

 • Jeżeli osiągany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, policyjna emerytura lub renta inwalidzka przysługuje w pełnej wysokości,
 • Osiąganie przychodu wyższego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie przekraczającego jednak 130% tego wynagrodzenia, powoduje zmniejszenie otrzymywanego świadczenia.

Zmniejszenie to jest równe kwocie, o jaką osiągany przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia z tym, że nie może być ono wyższe od kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia i od kwoty stanowiącej 25% świadczenia

 • W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kwota policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

 

3. W art. 104 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określone zostały kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń, które stosownie do art. 104 ust. 9 podlegają podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.

 

W miesiącach styczeń i luty 2019 r.  kwoty maksymalnego zmniejszenia wynoszą :

- dla policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej I grupy    -  582,38 zł miesięcznie,

- dla policyjnej renty inwalidzkiej II i III grupy                   -  436,82 zł miesięcznie.

a w miesiącach marzec 2019 – luty 2020 r.

- dla policyjnej emerytury lub renty inwalidzkiej I grupy    -  599,04 zł miesięcznie,

- dla policyjnej renty inwalidzkiej II i III grupy                    -  449,31 zł miesięcznie.

 

4. Przedstawione wyżej zasady nie mają zastosowania wobec osób, których policyjna emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru, bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą, oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby z tytułu, których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

 

 

IV. Zmniejszanie i zawieszanie policyjnej renty rodzinnej:

 

W zakresie zmniejszania lub zawieszania policyjnej renty rodzinnej z tytułu uzyskiwania dodatkowego przychodu mają zastosowanie przepisy art. 103 - 105 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątek stanowi jedynie art. 24 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), zgodnie z którym w stosunku do małżonka pobierającego policyjną rentę rodzinną po zmarłym funkcjonariuszu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą i jest następstwem czynu karalnego nie stosuje się przepisów dotyczących zawieszania lub zmniejszania tego świadczenia z tytułu osiągania dodatkowego przychodu.

Nie zawiesza się ani nie zmniejsza z tytułu osiągania dodatkowego przychodu policyjnej renty rodzinnej, pobieranej przez osobę, która ma jednocześnie ustalone prawo do emerytury i ukończyła wiek wynoszący 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), a pobiera rentę rodzinną jako świadczenie wybrane lub korzystniejsze.

Na zmniejszenie wysokości lub zawieszenie wypłaty renty rodzinnej wpływa przychód (określony w pkt II niniejszej informacji) przekraczający 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tabela pkt III.1 niniejszego pisma).

Wysokość zmniejszenia uzależniona jest od kwoty osiąganego przychodu. W art. 104 ust. 8 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określona została maksymalna kwota zmniejszenia renty rodzinnej, która stosownie do art. 104 ust. 9 podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.

Kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba:

w miesiącach styczeń i luty 2019 r. wynosi 495,06 zł miesięcznie,

w miesiącach marzec 2019 - luty 2020 r. wynosi 509,22 zł miesięcznie.

 

 1. Jeżeli osiągany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, policyjna renta rodzinna przysługuje w pełnej wysokości.
 2. Osiąganie przychodu wyższego niż 70%, a nie przekraczającego 130% tego wynagrodzenia, powoduje zmniejszenie otrzymywanego świadczenia. Zmniejszenie to jest równe kwocie, o jaką osiągany przychód przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tym, że nie może być ono wyższe od kwoty maksymalnego zmniejszenia tego świadczenia.
 3. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez osobę pobierającą policyjną rentę rodzinną powoduje zawieszenie wypłaty renty rodzinnej.
 4. Zmniejszenie policyjnej renty rodzinnej, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba i jedna z tych osób (lub kilka) osiąga przychód w wysokości pomiędzy 70% a 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, następuje poprzez zmniejszenie części renty przysługującej osobie osiągającej przychód o kwotę tego przekroczenia, nie więcej jednak niż o część kwoty maksymalnego zmniejszenia ustaloną proporcjonalnie do liczby osób uprawnionych.

 

PRZYKŁAD: Do renty rodzinnej są uprawnione 3 osoby i jedna z nich osiąga przychody w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższe jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Renta rodzinna w części przysługującej osobie osiągającej przychód winna być zmniejszona o przypadającą na jednego uprawnionego część kwoty maksymalnego zmniejszenia, czyli o 1/3 tej kwoty, wynoszącą:

 w styczniu i lutym 2019 r.: 495,06 zł

495,06 zł x 1/3 = 165,02 zł

Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

 

5. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez osobę pobierającą policyjną rentę rodzinną, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, powoduje zawieszenie wypłaty części renty rodzinnej przysługującej tej osobie.

Osoby pobierające policyjną rentę rodzinną, do której uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, mogą złożyć wniosek o wyłączenie z kręgu osób uprawnionych do renty. Złożenie takiego wniosku jest okolicznością powodującą ustanie prawa do renty rodzinnej.

W przypadku złożenia ww. wniosku prawo do renty rodzinnej dla pozostałych osób ulega ponownemu ustaleniu z pominięciem osoby wyłączonej.

Ponowne ustalenie prawa do renty dla osoby wyłączonej następuje na wniosek osoby wyłączonej.

 

V. Zawieszenie renty socjalnej

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rencie socjalnej na podstawie decyzji otrzymanych z ZUS  

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ustala osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej wysokość renty socjalnej i dokonuje jej wypłaty w zbiegu z policyjną rentą rodzinną.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w miesiącu, w którym uzyskany został przez uprawnionego przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Za przychód mający wpływ na zawieszenie prawa do renty socjalnej uważa się przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, omówiony w pkt II niniejszej informacji, a ponadto przychód osiągany z tytułu:

 • umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia;
 • honorariów z tytułu działalności artystycznej lub twórczej;
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych według przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obowiązek powiadomienia organu emerytalnego o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej spoczywa na uprawnionym lub jego przedstawicielu ustawowym (opiekun prawny lub kurator) i podlega spełnieniu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, a jeżeli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek.

Kwotę dopuszczalnego przychodu do celów zawieszenia prawa do renty socjalnej stanowiącą 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłasza Prezes ZUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (tabela pkt III.1 niniejszego pisma).

 

VI. Rozliczenie z Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA z tytułu osiągania dodatkowego przychodu po zakończeniu roku kalendarzowego:

 

 

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego – do końca marca roku następnego –świadczeniobiorca osiągający przychód z działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym zobowiązany jest nadesłać do Zakładu zaświadczenie/oświadczenie o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym lub w poszczególnych jego miesiącach.

 

Jeżeli świadczeniobiorca w 2018 roku prowadził pozarolniczą działalność i dobrowolnie opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składa oświadczenie o łącznej
kwocie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek, a w przypadku nieopłacania składek – o kwocie, jaką zadeklarowałby, gdyby opłacał składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział II pkt 3 pisma).

 

 

Kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r. wynosiła:

 •   2 665,80 zł miesięcznie,
 •   31 989,60 zł rocznie.

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy, przepisy przewidują preferencyjne zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne określając, że podstawę składek od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Kwota 30 % minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2018 r. wynosiła:

 •    630,00 zł miesięcznie,
 •  7 560,00 zł rocznie.

Dane zawarte w zaświadczeniu/oświadczeniu stanowią podstawę do dokonania przez Zakład rocznego rozliczenia policyjnej emerytury lub renty z tytułu osiągania dodatkowego przychodu. Złożenie zaświadczenia/oświadczenia uwzględniającego miesięczne kwoty przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w poprzednim roku kalendarzowym traktowane jest jako wniosek o dokonanie miesięcznego rozliczenia świadczeń.

 

W 2018 r. progi zarobkowe określone wskaźnikiem 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosiły:

 

W poszczególnych miesiącach

2018 r. w:

70% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia

130% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia

             - Styczniu

             - Lutym

             - Marcu

             - Kwietniu

             - Maju

             - Czerwcu

             - Lipcu

             - Sierpniu

             - Wrześniu

             - Październiku

             - Listopadzie

             - Grudniu

2 979,00 zł

2 979,00 zł

3 161,70 zł

3 161,70 zł

3 161,70 zł

3 236,00 zł

3 236,00 zł

3 236,00 zł

3 164,80 zł

3 164,80 zł

3 164,80 zł

3 206,20 zł

5 532,30 zł

5 532,30 zł

5 871,70 zł

5 871,70 zł

5 871,70 zł

6 009,70 zł

6 009,70 zł

6 009,70 zł

5 877,40 zł

5 877,40 zł

5 877,40 zł

5 954,30 zł

Roczne kwoty graniczne

37 851,70 zł

70 295,30 zł

 

 

Kwoty maksymalnego zmniejszenia w roku 2018 wynosiły:

W poszczególnych

miesiącach 2018 r. w:

policyjna emerytura

lub renta inwalidzka
I grupy

policyjna renta inwalidzka

II i III grupy

 

renta rodzinna do której uprawniona jest jedna osoba

 

             - Styczniu

             - Lutym

             - Marcu

             - Kwietniu

             - Maju

             - Czerwcu

             - Lipcu

             - Sierpniu

             - Wrześniu

             - Październiku

             - Listopadzie

             - Grudniu

565,53 zł

565,53 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

582,38 zł

424,18 zł

424,18 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

436,82 zł

480,73 zł

480,73 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

495,06 zł

Roczne kwoty maksymalnego zmniejszenia

6 954,86 zł

5 216,56 zł

5 912,06 zł

 

 

Opracowano w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej

Informacja zaktualizowana w dniu 13.08.2019 r.  

Stan prawny na 13.08.2019 r.

 

[1] zgodnie z art. 40a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), prawo do emerytury ulega    zawieszeniu w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa   Wewnętrznego,   Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,   Centralnym Biurze   Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży   Pożarnej, Służbie Celno-  Skarbowej lub Służbie Więziennej albo powołania emeryta do zawodowej służby   wojskowej;

[2] za służbę w rozumieniu przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...)    obowiązującej od dnia 14 kwietnia 2020 r. uznana zostanie również służba funkcjonariuszy Straży   Marszałkowskiej, zatem zgodnie z nowym brzmieniem art. 40a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym   funkcjonariuszy Policji (...) obowiązującym od dnia 14 kwietnia 2020 r. prawo do emerytury ulega zawieszeniu   również w razie ponownego przyjęcia emeryta do służby w Straży Marszałkowskiej

[3]dotyczy przychodów uzyskanych  począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

[4] z zastrzeżeniem – osoba ta musi spełniać dodatkowe warunki, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia  13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

 

 

Pliki do pobrania

 • 221.71 KB