Informacja w sprawie skali podatku dochodowego - Informacje - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Informacja w sprawie skali podatku dochodowego

Skala podatkowa obowiązująca w 2019 r.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.), w roku 2019 obowiązuje następująca skala podatkowa:

Podstawa obliczenia  podatku w złotych

 

Podatek wynosi

      ponad

       do

 

  85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaliczki na podatek od emerytur i rent wynoszą :

18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie,w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

Zaliczkę obliczoną w powyższy sposób zmniejsza się miesięcznie o kwotę 46,34 zł oraz o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy jej wymiaru.

32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

Jeżeli dochód przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali tj. kwotę 85 528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek tj. o kwotę 46,34 zł. Oznacza to, że od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód przekroczy kwotę 85 528 zł, kwotę zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7,75% podstawy jej wymiaru. Natomiast nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Oświadczenie  o wspólnym opodatkowaniu

W 2019 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal wynosi 9% podstawy wymiaru składki, a odliczeniu od podatku podlega składka w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Nadal obowiązuje zasada, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty zaliczki, a zaliczkę na podatek dochodowy zaokrągla się matematycznie do pełnych złotych.

 

Pliki do pobrania