Informacja w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Funkcjonariusze nowej formacji ochronnej, Służby Ochrony Państwa, podobnie jak funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych, nabywać będą uprawnienia do świadczeń emerytalnych i rentowych po spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą zaopatrzeniową. Zmiany w przepisach ustawy zaopatrzeniowej regulujące kwestie uprawnień emerytalno-rentowych dla nowej służby wprowadzone zostały w art. 266 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 828), zwanej dalej ustawą o SOP.

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w SOP, który przed przyjęciem do tej służby pełnił:

a. służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został przyjęty przed dniem 1 stycznia 2013 r.

lub

b. zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.,

emerytura przysługiwać będzie po spełnieniu warunków określonych w art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej tj. legitymowania się w dniu zwolnienia ze służby co najmniej 15 letnim okresem służby obliczonej wraz z okresami równorzędnymi ze służbą, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.

Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza zwolnionego ze służby w SOP, o którym mowa powyżej, stanowić będzie, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku (tj. z ostatniego miesiąca służby).

Za uposażenie należne na ostatnio zajmowanym stanowisku przyjmuje się, na podstawie art. 3 ust.  1 pkt 8 ustawy zaopatrzeniowej, uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrodą roczną należne funkcjonariuszowi stosownie do przepisów o uposażeniu i   nagrodach funkcjonariuszy.

Uposażenie funkcjonariuszy SOP określa art. 162 ustawy o SOP. Zgodnie z ust. 1 i ust. 2 tego przepisu, uposażenie funkcjonariusza SOP składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków o charakterze stałym.

Dodatkami o charakterze stałym są:

  1. dodatek specjalny,
  2. dodatek uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

Na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy o SOP uposażenie zasadnicze funkcjonariusza obejmuje:

  1. uposażenie według stopnia,
  2. uposażenie według stanowiska służbowego, z uwzględnieniem wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat.

Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy SOP, którzy przed przyjęciem do służby w SOP:

  1. nie byli funkcjonariuszami jednej z formacji, wymienionej w art. 18a ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej, ani żołnierzami zawodowymi ani żołnierzami w służbie kandydackiej,

   albo

  1. byli funkcjonariuszami jednej z formacji wymienionej w art. 18a ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej lub żołnierzami zawodowymi lub żołnierzami w służbie kandydackiej, jednakże zostali przyjęci do służby w tej formacji lub powołani do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.,

będzie ustalana i obliczana na tych samych zasadach, jak dla pozostałych funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r., na podstawie przepisów Rozdziału 1a Działu II ustawy zaopatrzeniowej, tj. po spełnieniu warunków wieku 55 lat życia i 25 lat stażu służby.

Zgodnie z art. 18f ustawy zaopatrzeniowej, podstawę wymiaru emerytury stanowi średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza.

W myśl dodanego do ustawy zaopatrzeniowej art. 10b ustawy zaopatrzeniowejemeryci i renciści Biura Ochrony Rządu oraz osoby uprawnione do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, emerytach i rencistach Biura Ochrony Rządu, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy zaopatrzeniowej (który określa przesłanki ustania prawa), zachowują prawo do świadczeń ustalonych na podstawie ustawy zaopatrzeniowej.

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu nabywają prawo do świadczeń pieniężnych z zaopatrzenia emerytalnego na warunkach określonych w przepisach obowiązujących w dniu zwolnienia ze służby.

W przypadku zbiegu uprawnień do uposażenia, o którym mowa powyżej, i zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszowi przysługuje, według jego wyboru, tylko jedna z tych należności.

Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby w SOP przysługują, co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby, należności pieniężne, w wysokości uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym (art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy o SOP) - wypłaca SOP.

W przypadku zbiegu uprawnień do uposażenia, o którym mowa powyżej, i zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszowi przysługuje, według jego wyboru, tylko jedna z tych należności.