Informacje w sprawie nabycia przez funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uprawnień z zaopatrzenia emerytalnego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaopatrzeniem emerytalnym ustalanym na podstawie  ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288,
z póżn. zm.) - zwanej dalej ustawą zaopatrzeniową, objęci zostali:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, tj. formacji, o której mowa w przepisach: ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, z późn. zm.) - tzw. ustawy o KAS,

 

 • funkcjonariusze Służby Celnej, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz.1641, z  późn. zm.) lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799, z późn. zm.).

Z dniem 12 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1635), zwanej dalej ustawą zmieniającą, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r. Zasadniczą zmianą wprowadzoną przepisami ustawy zmieniającej jest likwidacja warunku wieku, (tj. ukończenia, w dniu zwolnienia ze służby, co najmniej 55 lat życia) w odniesieniu do funkcjonariuszy wszystkich służb wymienionych w ustawie zaopatrzeniowej, niezależnie od daty wstąpienia do służby.  

EMERYTURA POLICYJNA

 1. Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy wstąpili do służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada co najmniej 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i  okresów z nią równorzędnych.

 

W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej dodatkowo wymagane jest posiadanie w stażu służby, co najmniej 5 lat:

 1. służby przy wykonywaniu zadań określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia
  24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o Służbie Celnej, zwanej dalej służbą związaną z wykonywaniem tzw. „zadań policyjnych” lub
 2. służby w Służbie Celno-Skarbowej. (art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy zaopatrzeniowej).

Funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w dniu zwolnienia
ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego osiągnął staż służby 15 lat, w tym, co najmniej 5 lat, przy wykonywaniu zadań, o których mowa w lit. a lub lit. b niniejszej informacji, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego stażu niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku służbowego.

Od dnia 1 lipca 2019 r. do katalogu okresów równorzędnych ze służbą wymienionych w art. 13 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej zaliczone zostały okresy zatrudnienia w Służbie Celnej, przypadające od dnia 15 września 1999 r. do dnia przekształcenia stosunku pracy w stosunek służby, w przypadku, gdy osoba, która wykonywała zadania przypisane dla Służby Celnej otrzymała akta mianowania skutkujący tym przekształceniem (art. 13 ust. 1 pkt 1d ustawy zaopatrzeniowej).     

Emerytura dla funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, który został mianowany do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. i który spełni warunki określone w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy zaopatrzeniowej wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i okresów równorzędnych ze służbą, i wzrasta o 2, 6 % podstawy wymiaru za każdy dalszy rok tej służby (art. 15d ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej).

Powyższe oznacza, że emerytura dla tej grupy osób zostanie obliczona wyłącznie za okresy służby
i okresy równorzędne ze służbą.

Do emerytury nie zostaną doliczone posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe
i nieskładkowe oraz okresy zatrudnienia po zwolnieniu ze służby. Okresy te zaliczane zostaną do  emerytury z systemu powszechnego. Zatem funkcjonariusz będzie mógł pobierać jednocześnie oba świadczenia: emeryturę policyjną oraz emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.   

W przypadku, gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15d ustawy przysługującej łącznie
z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.

Natomiast emerytura dla funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, który przed dniem 2 stycznia 1999 r.:

 1. pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej;
 2. pełnił zawodową służbę wojskową;
 3. pełnił służbę lub był zatrudniony w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1–1c lub 3–4 ustawy zaopatrzeniowej.

obliczana będzie na zasadach określonych w art. 15 ustawy zaopatrzeniowejjeżeli funkcjonariusz nie pełnił służby, na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, a  jeżeli pełnił służbę, na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, – na zasadach określonych w art. 15c ustawy zaopatrzeniowej, (art. 15e ustawy zaopatrzeniowej).

Do emerytury obliczonej na podstawie art. 15e ustawy zaopatrzeniowej, mogą być doliczone, zgodnie z art. 14 ustawy zaopatrzeniowej, przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy nieopłacania składek
z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek
na te ubezpieczenia.

 1. Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy wstąpili do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy wstąpili
do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r będzie obliczona na tych samych zasadach,
jak dla pozostałych funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po tym dniu.

Podstawa wymiaru emerytury

Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza (art. 5 ust. 1a ustawy zaopatrzeniowej).

Jeżeli funkcjonariusz nie wskaże takiego okresu, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjmowany będzie okres kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Za uposażenie należne przyjmuje się uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym
i nagrodą roczną, należne funkcjonariuszowi stosownie do przepisów o uposażeniu i nagrodach funkcjonariuszy (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy zaopatrzeniowej).

Od dnia 1 lipca 2019 r., przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury policyjnej funkcjonariusza Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, nie uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia, w związku
z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim.

Zatem jeżeli podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, ustalono na podstawie kwot uposażeń, których wysokość została zmniejszona, w związku
z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, na wniosek zainteresowanego złożony w organie emerytalnym, po przedstawieniu, „Zaświadczenia o uposażeniu i nagrodzie rocznej dla celów emerytalnych z kolejnych 10 lat kalendarzowych” ZER WU – 8b/2019, w którym wykazane zostaną
te należności w niezmniejszonej wysokości, podstawa wymiaru emerytury może zostać ponownie ustalona od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lipca 2019 r. oraz nie wcześniej niż od nabycia prawa do emerytury.

W związku z uchyleniem art. 18f ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. podstawę wymiaru emerytury policyjnej dla funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej stanowi iloczyn wskaźnika wysokości podstawy wymiaru i kwoty przeciętnego miesięcznego uposażenia obowiązującej w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, któremu dotychczasową podstawę wymiaru ustalono przy zastosowaniu kwoty przeciętnego miesięcznego uposażenia obowiązującej z dnia ukończenia 55 roku życia, organ emerytalny może na jego wniosek, złożony w organie emerytalnym, ponownie przeliczyć podstawę wymiaru emerytury, poprzez przyjęcie do obliczeń kwoty przeciętnego miesięcznego uposażenia obowiązującej w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby. Prawo do przeliczenia przysługuje od dnia 1 lipca 2019 r., nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku (nie wcześniej niż od daty nabycia prawa do emerytury).

 

RENTA INWALIDZKA

Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługiwać będzie renta inwalidzka na zasadach określonych w Rozdziale 2 Działu II ustawy zaopatrzeniowej.

Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, stanowić będzie uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 tego artykułu. Powyższe oznacza, że podstawę wymiaru renty inwalidzkiej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (podobnie jak w przypadku podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy pozostałych służb objętych ustawą, stanowić będzie uposażenie z ostatniego (jednego) miesiąca służby bez względu na datę wstąpienia do służby

RENTA RODZINNA

W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej albo zgonu emeryta lub rencisty zwolnionego ze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej członkom ich rodzin przysługiwać będzie renta rodzinna na zasadach określonych w Rozdziale 3 Działu II ustawy zaopatrzeniowej.

Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej, jaka przysługiwałaby zmarłemu/zaginionemu funkcjonariuszowi zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, stanowić będzie uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 tego artykułu.

Zasady dotyczące ustalenia podstaw wymiaru świadczeń, które przysługiwały lub przysługiwałyby zmarłemu/zaginionemu funkcjonariuszowi albo zmarłemu emerycie lub renciście stosuje się odpowiednio.

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO. 

 1. Wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe kompletuje komórka kadrowa izby administracji  skarbowej właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby lub miejsce zamieszkania funkcjonariusza. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu kompletowania dokumentów oraz wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń z systemu zaopatrzeniowego znajdują się na stronie internetowej Zakładu w zakładce Informacje w pliku „Informacja dla komórek kadrowych organów Policji, (…), w sprawie kompletowania dokumentów niezbędnych
  do ustalenia prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego”.
 2. Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej Zakładu w zakładce Formularze/Formularze ogólne.
 3. Zaświadczenia stanowiące załącznik do wniosku sporządza właściwa izba administracji skarbowej w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach osobowych zainteresowanego, regulaminy organizacyjne, dane z systemów kadrowo-płacowych oraz dokumenty zainteresowanego.