Informacje w sprawie nabycia przez funkcjonariuszy Służby Celnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uprawnień z zaopatrzenia emerytalnego

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zaopatrzeniem emerytalnym ustalanym na podstawie  ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej  i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, objęci zostaną:

-  funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej tj. nowej formacji, o której mowa w przepisach: ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947, z późn. zm.) - tzw. ustawy o KAS,

- funkcjonariusze Służby Celnej, którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz.1641, z późn. zm.) lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799, z późn. zm.).

Zmiany do ustawy wprowadzone zostały ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1321).

EMERYTURA POLICYJNA

 1. Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy wstąpili do służby po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu
ze służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej, z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.

W przypadku funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, dodatkowo wymagane jest spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:

- ukończenie 55 lat życia oraz

- posiadanie w stażu służby co najmniej 5 lat:

 1. przy wykonywaniu zadań określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca
   1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej zwanej dalej służbą związaną z wykonywaniem zadań policyjnych lub
 2. służby w Służbie Celno-Skarbowej (art. 12 ust. 2 ustawy).

Funkcjonariusz Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, który w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, osiągnął staż służby wynoszący 15 lat,
w tym, co najmniej 5 lat służby, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy,  ale nie osiągnął wieku 55 lat życia, nabędzie prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku służbowego (art. 12 ust. 3 ustawy).

Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza (art. 5 ust. 1a ustawy).

Jeżeli funkcjonariusz nie wskaże takiego okresu, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przyjmowany będzie okres kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok zwolnienia ze służby.

Za uposażenie należne przyjmuje się uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym
i nagrodą roczną, należne funkcjonariuszowi stosownie do przepisów o uposażeniu i nagrodach funkcjonariuszy (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Emerytura dla funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, który został mianowany
do
Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. i który spełni warunki określone w art. 12 ust. 2 i 3 ustawy wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a ustawy. (art. 15d ust. 1 ustawy).

Powyższe oznacza, że emerytura dla tej grupy osób zostanie obliczona wyłącznie za okresy służby.
Do emerytury nie zostaną doliczone posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe
i nieskładkowe oraz okresy zatrudnienia przebyte po zwolnieniu ze służby.

W przypadku, gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15d ustawy przysługującej łącznie
z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę policyjną podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.

Natomiast emerytura dla funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, który przed dniem
2 stycznia 1999 r.:

 1. pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej;
 2. pełnił zawodową służbę wojskową;
 3. pełnił służbę lub był zatrudniony w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1–1c lub 3–4 ustawy.

obliczana będzie na zasadach określonych w art. 15 ustawy, jeżeli funkcjonariusz nie pełnił służby, na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy, a  jeżeli pełnił służbę, na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b ustawy – na zasadach określonych w art. 15c ustawy (art. 15e ustawy).

Ponadto do emerytury obliczonej na podstawie art. 15e ustawy, mogą być doliczone, zgodnie z art. 14 ustawy, przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia
w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

 1. Emerytura policyjna dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy wstąpili do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. będzie liczona na tych samych zasadach, jak dla pozostałych funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

RENTA INWALIDZKA

Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 ustawy funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przysługiwać będzie renta inwalidzka na zasadach określonych w rozdziale 2 działu II ustawy.

RENTA RODZINNA

W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej albo zgonu emeryta lub rencisty zwolnionego ze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej członkom ich rodzin przysługiwać będzie renta rodzinna na zasadach określonych w rozdziale 3 działu II ustawy.

Zasady dotyczące ustalenia podstaw wymiaru świadczeń, które przysługiwały lub przysługiwałyby zmarłemu/zaginionemu funkcjonariuszowi albo zmarłemu emerycie lub renciście stosuje się odpowiednio.

Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej (odpowiednio renty inwalidzkiej, jaka przysługiwałaby zmarłemu/zaginionemu funkcjonariuszowi) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy stanowić będzie uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 tego artykułu. Powyższe oznacza, że podstawę wymiary renty inwalidzkiej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (podobnie jak w przypadku podstawy wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy pozostałych służb objętych ustawą, stanowić będzie uposażenie z ostatniego (jednego) miesiąca służby bez względu na datę wstąpienia do służby.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy zmieniającej prawo do emerytury policyjnej obliczonej na zasadach określonych w art. 15d lub 15e ustawy będzie przysługiwało również funkcjonariuszom Służby Celnej
i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby albo, których stosunek służbowy został przekształcony lub wygasł w okresie od dnia 3 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia
2017 r., jeżeli w podanym okresie ww. funkcjonariusz spełniał warunki do nabycia prawa do emerytury określone w znowelizowanym art. 12 ustawy. 

W stosunku do wniosków o ustalenie prawa do emerytury złożonych przez ww. funkcjonariuszy
w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia
31 grudnia 2018 r. nie będą miały zastosowania przepisy o ustawowym 60-cio dniowym terminie na wydanie decyzji i możliwości odwołania się przez wnioskodawcę do sądu w przypadku niezachowania przez organ emerytalny powyższego terminu (art. 32 ust. 3a i 5 ustawy) oraz o wypłacie odsetek
(art. 49a ustawy).

Decyzje w sprawie ustalenia prawa do emerytury policyjnej w stosunku do ww. grupy funkcjonariuszy, organ emerytalny będzie miał obowiązek wydać do dnia 31 grudnia 2018 r. W przypadku niezachowania tego terminu, organ emerytalny będzie zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia. 

 

Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w przypadku: 

 1. zwolnienia go ze służby w związku z orzeczeniem w stosunku do niego trwałej niezdolności do służby; 
 2. zwolnienia ze służby na pisemny wniosek funkcjonariusza, który spełnia przesłanki do nabycia prawa do emerytury policyjnej określone w art. 12 ustawy; 
 3. wygaśnięcia stosunku służbowego (traktowanego, jako zwolnienie ze służby - art. 25 ust. 2 ustawy zmieniającej) w związku z nieotrzymaniem pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby lub odmową przyjęcia propozycji, o której mowa wyżej, a który spełnia przesłanki do nabycia prawa do emerytury policyjnej określone w art. 12 ustawy

przysługiwać będzie świadczenie pieniężne w wysokości 40% średniego uposażenia funkcjonariusza, obliczonego na zasadach określonych w art. 18f ustawy (art. 25 ustawy zmieniającej).

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez jednostkę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę, co miesiąc, od miesiąca złożenia wniosku o emeryturę policyjną lub policyjną rentę inwalidzką, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po dniu zwolnienia ze służby lub wygaśnięcia stosunku służbowego, do miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia przez organ emerytalny wypłaty emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kwoty świadczenia pieniężnego wypłacone za okres, za który przysługiwać będzie prawo do wypłaty emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej podlegać będą rozliczeniu przez zaliczenie kwot wypłaconego świadczenia pieniężnego na poczet należnej emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej. Natomiast w przypadku wypłacenia świadczenia pieniężnego w kwocie wyższej niż kwota ustalonej emerytury lub renty nadwyżka wypłaconego świadczenia pieniężnego nie będzie podlegała zwrotowi.

Tekst ustawy zmieniającej i tekst ustawy zamieszczony na stronie internetowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA www.zer.mswia.gov.pl w zakładce Prawo.

 

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO.

 

 1. Wnioski o emeryturę policyjną lub policyjną rentę inwalidzką i rentę rodzinną należy składać do właściwego dyrektora izby administracji  skarbowej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu kompletowania dokumentów oraz wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń z systemu zaopatrzeniowego znajdują się na stronie internetowej Zakładu w zakładce Informacje w pliku „Informacja dla komórek kadrowych organów Policji, (…), w sprawie kompletowania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego”.
 2. Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej Zakładu w zakładce Formularze/Formularze ogólne.
 3. Zaświadczenia stanowiące załącznik do wniosku sporządza właściwa izba administracji skarbowej w oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach osobowych zainteresowanego, regulaminy organizacyjne, dane z systemów kadrowo-płacowych oraz dokumenty zainteresowanego.
 4. W odniesieniu do wniosków o emeryturę policyjną lub policyjną rentę inwalidzką złożonych przez ww. funkcjonariuszy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nie mają zastosowania przepisy o ustawowym 60-cio dniowym terminie na wydanie decyzji i możliwości odwołania się przez wnioskodawcę do sądu w przypadku niezachowania przez organ emerytalny powyższego terminu (art. 32 ust. 3a i 5 ustawy) oraz wypłacie odsetek (art. 49a ustawy).