Struktura według wieku osób pobierających renty rodzinne *⁾ – stan na grudzień 2017 r.