Struktura według wieku osób pobierających emerytury – stan na grudzień 2017 r.