Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy winna przedstawić odpowiednie dokumenty stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie tego świadczenia. Dokumentami tymi są: a) wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk wniosku dostępny w ZER, a także na stronie internetowej Zakładu w zakładce Formularze) b) skrócony odpis aktu zgonu, c) oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Uwaga:

  1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego winna złożyć osoba, na którą zostały wystawione rachunki.
  2. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez członka rodziny zmarłego tj. małżonka, rodziców (w tym ojczyma, macochę, osoby przysposabiające), dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) wystarczające jest złożenie jednego rachunku (zwyczajowo jest to rachunek za trumnę bądź urnę), gdyż zasiłek pogrzebowy dla ww. osób jest wypłacany w kwocie ryczałtowej.
  3. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę inną niż wymieniona w pkt 2 należy złożyć wszystkie rachunki, gdyż zasiłek pogrzebowy w tym przypadku jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów, nie wyższej jednak niż kwota ryczałtowa.
  4. Jeżeli pogrzeb był organizowany na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych częściowo przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć:

  1. osobiście: - w organie emerytalnym lub - w komendzie właściwej służby,
  2. za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, który został upoważniony przez wnioskodawcę do odbioru zasiłku.

Przy składaniu wniosku o zasiłek pogrzebowy niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.