Pytania i odpowiedzi

Czy wszystkim strażakom okresy ich zatrudnienia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypadające od dnia 1 lutego 1992 r. do dnia 30 czerwca 1999 r.,

traktuje się jako służbę w Państwowej Straży Pożarnej dla celów emerytalnych ?

Nie. Jedynie osobom, które uzyskały status strażaka Państwowej Straży Pożarnej wtrybie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz.667 z późn. zm.).

Wymaga wyjaśnienia, że wyżej powołany przepis ustawy o Państwowej StrażyPożarnej stwarzał osobom będącym w dniu wejścia w życie ww. ustawy, tj. w dniu 1 stycznia 1992 r.,  funkcjonariuszami pożarnictwa możliwość uzyskania statusu strażakaPSP, pod warunkiem złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 1992 r., pisemnej deklaracji o wyrażeniu zgody na podjęcie służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Osoby, które w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r. złożyły ww. deklarację, uzyskały status strażaków PSP oraz zachowały ciągłość służby, pomimo ich niepowołania lub nie mianowania na stanowisko służbowe w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej utworzonych od dnia 1 lipca 1992 r.

Do osób tych mają zastosowanie od dnia 1.01.2000 r. znowelizowane przepisy art.129 ust. 7-11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, które umożliwiają potraktowanie okresów zatrudnienia strażaków w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub nastanowiskach, na których wykonywali czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypadających od dnia 1 lutego 1992 r.:

  • do dnia powołania lub mianowania na stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r., jako służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  • niepowołanych lub niemianowanych na stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej, do zakończenia okresu tego zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do dnia 30czerwca 1999 r., jako służby w Państwowej Straży Pożarnej wyłącznie dla celów emerytalnych.

A zatem jedynie osoby, które uzyskały status strażaków PSP w trybie art. 129 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, mają możliwość skorzystania z uregulowań prawnych zezwalających na potraktowanie okresów ich zatrudnienia w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przypadających od dnia 1.02.1992 r. do dnia 30.06.1999 r., jako służby w Państwowej Straży Pożarnej dla celów emerytalnych.

W stosunku do strażaków nie powołanych lub nie mianowanych na stanowiska służbowe w Państwowej Straży Pożarnej, dokumentem stanowiącym podstawę do zaliczenia ww. okresu zatrudnienia do wysługi emerytalnej, jest decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stwierdzająca zakończenie okresu zatrudnienia traktowanego jako służba w Państwowej Straży Pożarnej dla celów emerytalnych. Decyzję tą Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydaje wyłącznie nawniosek zainteresowanego strażaka. Ewentualny wniosek o wydanie ww. decyzji skierowany do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej należy przesłać do właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W stosunku do strażaków powołanych lub mianowanych na stanowisko służbowe w Państwowej Straży Pożarnej do dnia 30 czerwca 1999 r., ww. okresy zatrudnienia potwierdzają właściwe organy PSP w zaświadczeniach o przebiegu służby dla celów emerytalnych.

Opracowano dnia 15.11.2007 r.