Pytania i odpowiedzi

Czy okres zatrudnienia na umowę o pracę wykonywanego w trakcie pełnienia służby podlega zaliczeniu do wysługi emerytalnej?

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.), do wysługi emerytalnej zaliczane są okresy służby w formacjach wymienionych w tytule ustawy, a także okresy im równorzędne oraz okresy o których mowa w art. 14 i 16.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy funkcjonariuszowi, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r. i który w dniu zwolnienia ze służby posiada 15 lat służby w formacjach wymienionych w tytule ustawy i nie ma ustalonego prawa do emerytury z systemu powszechnego obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych, zalicza się do wysługi emerytalnej uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 ustawy posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe określone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Natomiast w myśl art. 14 ustawy, do wysługi emerytalnej dolicza się - na wniosek emeryta - przypadające po zwolnieniu ze służby okresy: - zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; - opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

W świetle przytoczonych przepisów okres zatrudnienia zbiegający się w czasie z pełnioną służbą, nie może zostać zaliczony w miejsce okresu służby, gdyż nie jest okresem przypadającym przed przyjęciem do służby, ani okresem przypadającym po zwolnieniu ze służby.

Ponadto należy zauważyć, iż żaden z przepisów policyjnej ustawy emerytalnej nie przewiduje zastępowania dla celów emerytalnych posiadanego przez emeryta okresu służby jakimikolwiek innymi okresami. Z uwagi na powyższe brak jest podstaw do dokonywania zmian w wysłudze emerytalnej polegających na wyłączaniu okresów służby i uwzględnianiu w ich miejsce, wykonywanego w tym czasie zatrudnienia.