Pytania i odpowiedzi

Czy okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacano składki na ubezpieczenie społeczne rolników, prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia, przypadające przed dniem 1 lipca 1977r.

oraz pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury z zaopatrzenia emerytalnego?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.), funkcjonariuszom spełniającym warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury policyjnej, zalicza się do wysługi emerytalnej uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 ustawy, posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)

Okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników, okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed dniem 1 lipca 1977r., okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia przypadające przed dniem 1 stycznia 1983r., nie są - w myśl ustawy o emeryturach i rentach z FUS - okresami składkowymi, ani nieskładkowymi. Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, okresy te są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz obliczaniu jej wysokości w przypadku, gdy okresy składkowe i nieskładkowe, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.


Natomiast ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) stwierdza, iż warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do emerytury policyjnej jest posiadanie 15 lat służby w formacjach wymienionych w jej tytule oraz okresów z nimi równorzędnych wymienionych w art. 13 ustawy, nie dopuszczając uzupełniania wymaganej wysługi emerytalnej żadnymi innymi okresami.


Jak wynika z omówionych wyżej przepisów, brak jest podstaw prawnych do zaliczenia tzw. „okresów rolnych" przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej.


Opracowano 23.06.2008r.