Pytania i odpowiedzi

Jakie dokumenty należy złożyć w celu doliczenia do wysługi emerytalnej okresu pracy po zwolnieniu ze służby?

Dokumentami potwierdzającymi okresy pracy po zwolnieniu ze służby są:

  • pisemne zaświadczenia zakładu pracy (pracodawcy),
  • świadectwo pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa.

Wymienione dokumenty powinny zawierać odpowiednie wpisy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, rodzaj wykonywanej pracy i jej wymiar (dot. okresów przed 1 stycznia 1999 r.) pieczątkę zakładu pracy oraz podpis i pieczątkę służbową pracodawcy lub upoważnionego pracownika.

Do potwierdzenia okresów zatrudnienia mogą służyć także dowody pośrednie, takie jak:

  • legitymacja służbowa,
  • umowa o pracę,
  • wpisy w dowodach osobistych, pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu,
  • mianowaniu, angażowaniu, zwolnieniu, wyróżnieniu, udzieleniu urlopu), jeżeli na ich podstawie można ustalić okres zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia wykonywanego po dniu 31 grudnia 1998 r. zaświadczenia i świadectwa pracy powinny zawierać dodatkowe informacje o opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz stwierdzać okresy zwolnień lekarskich i urlopów bezpłatnych, o ile takie wystąpiły w okresie opłacania składek przez ubezpieczonego.

Oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy, miejsce wykonywania pracy lub miejsce zamieszkania ubezpieczonego (jeżeli osoba zainteresowana sama za siebie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne) – na podstawie dokumentacji własnej – może potwierdzić:

  • okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne: osobom, które prowadziły działalność na własny rachunek po 1 stycznia 1999 r. oraz
  • osobom, które pozostawały w stosunku pracy, a mianowicie pracownikom nie uspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r.
  • pracownikom zakładów pracy zatrudniającym nie więcej niż 20 pracowników.

W związku z tym, iż w stosunku do wymienionej wyżej grupy, obowiązywały zgłoszenia imiennie do ubezpieczenia społecznego, opłacane składki również były rozliczane imiennie.