Pytania i odpowiedzi

W jakiej sytuacji organ emerytalny kontynuuje wypłatę renty rodzinnej dla dziecka, które ukończyło 25 lat?

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) dzieci w wieku powyżej 16 lat mają prawo do renty rodzinnej pod warunkiem nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia wieku 25 lat życia.

Jeżeli dziecko osiągnęło wiek 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku akademickiego.

Wypłata renty rodzinnej dla dzieci odbywających naukę realizowana jest przez cały rok szkolny – tj. od 1 września do 31 sierpnia lub akademicki – od 1 października do 30 września, a zatem łącznie z okresem wakacji. Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci, które osiągnęły 25 lat życia będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, przy czym naukę kończą zgodnie z programem i regulaminem studiów, na które uczęszczają.

Renta rodzinna przysługuje zatem do zakończenia roku akademickiego, jeżeli władze uczelni stwierdzą w zaświadczeniu, że programowe zakończenie nauki następuje z dniem 30 września.