Pytania i odpowiedzi

Czy prawo do renty rodzinnej przysługuje słuchaczom studiów doktoranckich?

Przepis art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353z późn. zm.) prawo do renty rodzinnej dla dzieci, które ukończyły 16 rok życia, uzależnia od nauki w szkole. Z treści art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) wynika, że nauka w szkole wyższej możebyć prowadzona na różnych poziomach kształcenia. Uczelnia może bowiem prowadzić – obok studiów magisterskich, studiów wyższych zawodowych i uzupełniających studiów magisterskich – także studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz studia i kursy specjalne.

Z uwagi na powyższe oraz ze względu na fakt, iż słuchaczami studiów doktoranckich, podobnie jak słuchaczami studiów podyplomowych, mogą być osoby, które ukończyły studia magisterskie, studia wyższe zawodowe lub uzupełniające studia magisterskie, brak jest przesłanek uzasadniających odmowę uznania studiów doktoranckich za „naukę w szkole" w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Słuchacze studiów doktoranckich mają zatem prawo do pobierania renty rodzinnej, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia.