Pytania i odpowiedzi

Czy osoby pobierające rentę rodzinną z zaopatrzenia emerytalnego otrzymają legitymacje emeryta-rencisty policyjnego celem dokumentowania uprawnień wynikających z posiadania prawa do renty rodzinnej?

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004r. sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 239, poz. 2404) legitymacja emeryta-rencisty policyjnego jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia emeryta lub rencisty policyjnego, wynikające ze statusu świadczeniobiorcy policyjnego.

Natomiast, w myśl art. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) emerytem policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony ze służby w formacjach wymienionych w tytule ustawy, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej, a rencistą policyjnym jest funkcjonariusz zwolniony z tych służb, któremu ustalono prawo do policyjnej renty inwalidzkiej. Powyższe regulacje jednoznacznie wskazują, że legitymacje emeryta-rencisty policyjnego mogą być wydawane wyłącznie emerytom i rencistom policyjnym, nie przysługują jednak osobom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu, emerycie lub renciście policyjnym.
 
Rozumiejąc jednakże trudności wynikające z braku posiadania legitymacji przez osoby pobierające rentę rodzinną, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW pragnie dołożyć starań w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jednakże wymaga to zmiany przepisów rozporządzenia, na podstawie, których wydawane są legitymacje emeryta-rencisty policyjnego. Tak więc problem ten może być rozwiązany w terminie późniejszym.
 
Do czasu zmiany przepisów, w celu dokumentowania przez świadczeniobiorcę uprawnień wynikających z posiadania prawa do renty rodzinnej, ZER MSW wydaje, w każdym przypadku, na wniosek świadczeniobiorcy, zaświadczenie potwierdzające powyższe uprawnienia.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), dokumentami potwierdzającymi fakt ubezpieczenia zdrowotnego poza legitymacją emeryta-rencisty są także inne dokumenty potwierdzające kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg z konta bankowego.
 
Opracowano 12.01.2007r.