Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2018 r. - Informacje - Zakład Emerytalno Rentowy MSWiA

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2018 r.

Od dnia 1 marca 2018 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW podwyższa w ramach waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe.

Zasady przeprowadzenia waloryzacji określają przepisy:

1. art. 88 - 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń       Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.);

2.  art. 5 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz. 132 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;

3.  art. 15c ust. 3, 9-10, art. 22a ust. 3, 8-9 i art. 24a ust. 2, 8-9 ustawy, w odniesieniu do świadczeń których wysokość została ponownie ustalona w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r., poz. 2270).

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Jeśli wypłata świadczenia jest zawieszona (np. z tytułu pobierania uposażenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby), świadczenie to zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2018, zgodnie z Komunikatem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wynosi 102,98 %.

Na podstawie art. 6 ustawy, emerytury i renty osób:

  • którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca 2018 r.,
  • które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego 2018 r.

zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem waloryzacyjnym 102,98 %.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy, jeżeli w okresie między zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym okresie.

Natomiast stosownie do:

  1. art. 15c ust. 3 ustawy, wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 15c ust. 1 i 2 nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 marca 2018 r. miesięczna kwota przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa ZUS w komunikacie z dnia
20 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 223) wynosi 2 130,68 zł;

  1. art. 22a ust. 3 ustawy, wysokość renty inwalidzkiej, ustalonej zgodnie z art. 22a ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 marca 2018 r. miesięczna kwota przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa ZUS
w komunikacie z dnia 20 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 225) wynosi 1 555,73 zł;

  1. art. 24a ust. 2 ustawy, wysokość renty rodzinnej, ustalonej zgodnie z art. 24a ust. 1, nie może być wyższa niż miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 marca 2018 r. miesięczna kwota przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszona przez Prezesa ZUS
w komunikacie z dnia 20 lutego 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 224) wynosi 1 799,26 zł.

 

Pliki do pobrania