Informacja w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2017 r.  

 

Od dnia 1 marca 2017 r. Zakład Emerytalno-Rentowy MSW podwyższa w ramach waloryzacji, świadczenia emerytalno-rentowe.

Zasady przeprowadzenia waloryzacji określają przepisy:

  1. ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2);
  2. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późn. zm.) oraz art. 6 tej ustawy, w zakresie nieuregulowanym w art. 5 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (...).

Waloryzacja świadczeń przeprowadzana jest z urzędu i obejmuje aktualnie wypłacane świadczenia. Jeśli wypłata świadczenia jest zawieszona (np. z tytułu pobierania uposażenia lub świadczenia pieniężnego przysługującego po zwolnieniu ze służby), świadczenie to zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2017 r. (M.P. poz. 187) wskaźnik waloryzacji wynosi 100,44%.

Waloryzacja świadczeń w roku 2017 polegać będzie na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji 100,44 %, nie mniej niż o kwotę:

  1. 10 zł. – dla emerytur i rent inwalidzkich I i II grupy oraz dla rent rodzinnych;
  2. 7,50 zł. – dla rent inwalidzkich III grupy.

Podstawa wymiaru świadczenia będzie waloryzowana poprzez pomnożenie podstawy wymiaru świadczenia przez wskaźnik stanowiący iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia i kwoty tego świadczenia ustalonej na dzień poprzedzający termin waloryzacji, tj. na dzień 28 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (...) waloryzacji od dnia 1 marca 2017 r. podlegać będą:
 

      1. policyjne emerytury i renty inwalidzkie przysługujące funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
          przed dniem 28 lutego 2017 r.

 

Przykład:

Funkcjonariusz został zwolniony ze służby z dniem 27 lutego 2017 r. Prawo do emerytury zostało ustalone od dnia 28 lutego 2017 r.

Podstawa wymiaru emerytury na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi 3 000,00 zł.

Wysokość emerytury wynosi 42,60% podstawy wymiaru.

Kwota emerytury na dzień 28 luty 2017 r. wynosi 1 278,00 zł

3 000,00 zł x 42,60% = 1 278,00 zł

Od dnia 1 marca 2017 r. emeryturę podwyższamy wskaźnikiem waloryzacji 100,44%

1 278,00 x 100,44% = 1 283,62

1 283,62 – 1 278,00 = 5,62 < 10 zł

Kwota emerytury podwyższona wskaźnikiem waloryzacji jest mniejsza niż 10 zł, zatem emeryturę należy podwyższyć o 10 zł

Kwota emerytury po waloryzacji dokonanej od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 1 288,00 zł

1 278,00 + 10 = 1 288,00 zł

Zwaloryzowana podstawa wymiaru emerytury wynosi  3 023,47 zł

3 000,00 x (1 288,00/1 278,00) = 3 023,47 zł

 

Przykład

Funkcjonariusz został zwolniony ze służby z dniem 28 lutego 2017 r.

Prawo do emerytury zostało ustalone od dnia 1 marca 2017 r.

W związku z tym emerytura oraz podstawa wymiaru nie będą podlegały waloryzacji od dnia 1 marca 2017 r.
 

     2. policyjne renty rodzinne, do których prawo ustalono przed dniem 1 marca 2017 r. po:

  1. funkcjonariuszach zmarłych do dnia 28 lutego 2017 r. (włącznie),
  2. emerytach i rencistach zwolnionych ze służby do dnia 27 lutego 2017 r. (włącznie).

Przykład

Renta rodzinna przyznana została od dnia 28 lutego 2017 r. po funkcjonariuszu zmarłym w dniu 28 lutego 2017 r.

Podstawa wymiaru świadczenia zmarłego na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi 4 000,00 zł

Procentowy emerytury zmarłego wynosi 80 %

Świadczenie zmarłego na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi 3 200,00 zł

4 000,00 zł x 80% =3 200

Kwota renty rodzinnej dla jednej osoby uprawnionej na dzień 28 lutego 2017 r. wynosi 2 720,00 zł

3 200,00 zł x 85% = 2 720

Rentę rodzinną podwyższamy wskaźnikiem waloryzacji 100,44%

2 720 zł x 100,44% = 2 731,97 zł

2 731,97 – 2 720,00 = 11,97 > 10 zł

Kwota renty rodzinnej podwyższona wskaźnikiem waloryzacji jest większa niż 10 zł, zatem rentę rodzinną należy podwyższyć wskaźnikiem waloryzacji

Kwota renty rodzinnej od dnia 1 marca 2017 r. wynosi 2 731,97 zł

 

Pliki do pobrania