Struktura według wieku osób pobierających renty rodzinne *⁾ – stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 14.