Przeciętna liczba świadczeń i przeciętna wysokość świadczeń emerytalno –rentowych w poszczególnych województwach - stan na czerwiec 2016 r.

Tablica 10.

*⁾ Renty rodzinne – wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczenia.

**⁾ Przeciętna wysokość świadczenia obejmuje należne świadczenie przed potrąceniem zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz przed innymi potrąceniami i ograniczeniami wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem dla sierot zupełnych.