Informacja dotycząca zmian wynikających z wejścia w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

(Dz.U. Nr 199, poz. 1673), która wprowadza odmienne od dotychczas obowiązujących zasady pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przyznawanej na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2002 r. tj. ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.)

  1. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2003 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecz­nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673), która wprowadza odmienne od dotychczas obowiązujących zasady pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przy­znawanej na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2002 r. tj. ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn. zm.). 
  2. Nowa ustawa “wypadkowa” zachowuje możliwość pobierania tzw. półtorakrotnego świadczenia przez osobę uprawnioną do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury, zależnie od jej wyboru tj.
  • przysługującą rentę powiększoną o połowę tej emerytury albo
  • emeryturę powiększoną o połowę renty z tytułu niezdolności do pracy spowodo­wanej wypadkiem lub chorobą zawodową.

UWAGA!: Przedstawionej wyżej zasady nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód określony w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) – niezależnie od wysokości tego przychodu.

W związku z powyższym osobie, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego w zbiegu z emeryturą policyjną i osiąga przychód określony w ww. ustawie - bez względu na wysokość tego przychodu - przysługuje  prawo do wypłaty tylko jednego świadczenia.

Od dnia 1 stycznia 2003 r. do czasu wyboru przez Pana/Panią renty tzw. wypadkowej Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA będzie wypłacał emeryturę policyjną z uwzględnieniem zasad określonych w art. 41 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214 z późn. zm.). 

W przypadku wyboru przez Pana/Panią renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, świadczenie to będzie wypłacane - z zachowaniem zasad określonych w punkcie V - przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata emerytury policyjnej będzie podlegała zawieszeniu.

O wyborze świadczenia zobowiązany jest Pan/Pani powiadomić niezwłocznie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, jak również właściwy Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

III. Jeżeli Pan/Pani pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową w zbiegu z emeryturą policyjną i osiąga dodatkowy przychód z tytułów wymienionych w części V, a dotychczas nie powiadomił(a) Pan/Pani o tym fakcie organu emerytalnego jest Pan/Pani zobowiązany(a) do niezwłocznego poinformowania Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA  o wysokości osiąganego przychodu oraz o wyborze świadczenia.

IV. Nie powiadomienie organu emerytalnego o osiąganiu przychodu i jego wysokości jest okolicznością rodzącą obowiązek zwrotu świadczenia jako pobranego nienależnie.

V. Do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, będą miałyzastosowanie za­sady zawieszania prawa do rent lub zmniejszania ich wysokości w związku z osiąga­niem przychodów, określone w art. 103 - 105 ustawy o emeryturach i ren­tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych co oznacza, że:

  • przychodem powodującym zawieszenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową albo zmniejszenie jej wysokości jest przychód z tytułu działalności podle­gającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Na zawieszenie lub zmniejszenie prawa do tej renty ma wpływ także przychód osiągany z tytułu działalno­ści wykonywanej za granicą.

Przychodem powodującym zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości jest również zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy i dodatek wyrównawczy.

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się za­trudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności (dotyczy również osób współpracujących przy wykonywaniu tej działalności).

Za przychód osób prowadzących pozarolniczą działalność uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku nie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - kwotę zadeklarowaną, jednak nie niższą niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przychodem powodującym zawieszenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pra­cy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową albo zmniejszenie jej wysokości jest również wynagrodzenie na stanowisku sędzie­go albo uposażenie w stanie spoczynku pobierane przez sędziego przeniesionego w stan spoczynku na podstawie art. 71 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustro­ju sądów powszechnych - stosownie do art. 100 § 8 tej ustawy.

Zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze - przychodem ta­kim jest także wynagrodzenie na stanowisku prokuratora albo uposażenie w stanie spo­czynku pobierane przez prokuratora przeniesionego w stan spoczynku na podstawie te­go przepisu w związku z art. 71 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

  • prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub cho­robą zawodową ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodze­nia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Osiąganie przy­chodu wyższego niż 70% nie przekraczającego jednak 130% tego wynagrodzenia po­woduje zmniejszenie tej renty. Zmniejszenie to jest równe kwocie, o jaką osiągany przychód przekracza 70% prze­ciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z tym że nie może być wyższe od kwoty maksy­malnego zmniejszenia, która od 1 czerwca 2002 r. do terminu pierwszej waloryzacji w 2003 r. wynosi:
    • 368,72 zł - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
    • 276,56 zł - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Jeżeli osiągany przychód nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagro­dzenia - świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Od 1 grudnia 2002 r. do 28 lutego 2003 r. progi zarobkowe określone wskaźnikiem 130% i 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynoszą odpowiednio: 2724,60 zł i 1467,10 zł.

VI. Druk “oświadczenie”, który zostanie przesłany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypad­kiem lub chorobą zawodową w zbiegu z emeryturą policyjną i osiągającym dodatkowy przychód, po wypełnieniu należy przesłać do właściwego Oddziału ZUS. O osiąganiu przychodu i jego wysokości należy powiadomić również Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.