Informacja w sprawie zwrotu kwoty w wysokości zniżki na OC i AC oraz wypłaty kwoty refundacji z tytułu opłacenia składki na OC i AC

Uprzejmie informuję, iż w dniu 14 listopada 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515).

Ww. ustawa nałożyła na oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązek dokonywania zwrotu kwoty w wysokości zniżki na OC i AC, w przypadku gdy inwalida wojenny lub wojskowy opłacił te składki w okresie od dnia 1 października 2001 r. do 14 listopada 2002 r. i wystąpił ze stosownym wnioskiem do właściwego wg miejsca zamieszkania oddziału ZUS. Wspomniany wniosek zainteresowany może złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 16 kwietnia 2003 r. (włącznie).

Ponadto uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2003 r. weszły w życie przepisy nakładające na oddziały ZUS obowiązek wypłaty kwoty refundacji z tytułu opłacenia składki na OC i AC przez inwalidę wojennego lub wojskowego.

W związku z powyższym w przypadku wystąpienie ww. osób z wnioskiem do ZER MSWiA o zwrot ww. kwot, wspomniany wniosek i stosowne dokumenty złożone przez zainteresowanego zostaną przesłane do właściwego wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy oddziału ZUS, ponieważ tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest organem właściwym w sprawie zwrotu kwoty w wysokości zniżki na OC i AC oraz wypłaty kwoty refundacji z tytułu opłacenia składki na OC i AC przez inwalidę wojennego lub wojskowego, który jest jednocześnie policyjnym świadczeniobiorcą.