Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zacieśnia współpracę ze Strażą Graniczną.

W dniu 17 października w siedzibie Zakładu  Emerytalno-Rentowego Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji  zostało podpisane porozumienie pomiędzy  Zakładem Emerytalno-Rentowym  Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Małgorzatę Zdrodowską
a Komendą Główną Straży Granicznej, reprezentowaną przez gen. dyw. SG Tomasza Pragę, Komendanta
Głównego Straży Granicznej. Dzięki temu w najbliższym czasie planowane jest otwarcie Zespołu Terenowego,
który będzie zlokalizowany po raz pierwszy przy Straży Granicznej, a konkretnie przy Karpackim Oddziale
Straży Granicznej w Nowym Sączu.